الزامات یونومیکس

چندی است مصرف فوم سقف جهت اجرای سقف سبک در ساختمان های در حال ساخت معمول شده است. روش استفاده از فوم در سقف دارای فواید بسیاری است که البته باید الزامات و قوانین مترتب بر آن هم رعایت شود. در ادامه به برخی از الزامات و نکات در دو بخش ایمنی و مکانیکی که باید رعایت کنیم پرداخته می شود. پلی استایرن منبسط شده یونولیت در سیستم سقف تیرچه- بلوک ضوابط نهایی استفاده از بلوک های سقفی از جنس پلی استایرن منبسط شده از سوی دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان اعلام شد. متن کامل این ضوابط به شرح زیر است: بلوک های از نوع پلی استایرن منبسط شده در صورتی عملکرد مناسب و قابل قبول خواهند داشت که مواردی از قبیل ایمنی در برابر آتش، رواداری های ابعادی، مقاومت مصالح (که می تواند با دانسیته مصالح ارتباط داشته باشد) شکل هندسی و روش اجرایی مناسب در آن رعایت شود؛ بنابراین لازم است تا مشخصات بلوک تولیدی با ضوابط زیر انطباق داشته و در اجرا نیز از روش ها و محافظت های صحیح بهره گیری شود. بدیهی است که سیستم سقف تمام شده باید علاوه بر تطابق با این ضوابط، مانند سایر سیستم های ساختمانی به طور کامل با مقررات ملی ساختمان و کلیه ضوابط و آیین نامه های مصوب مرتبط مطابقت کند. 1- الزامات ایمنی در برابر آتش 1-1- تنها استفاده از انواع کندسوز شده بلوک پلی استایرن منبسط شده مجاز بوده و استفاده از انواع غیر کندسوز ممنوع است. تولیدکنندگان موظف هستند مدارک لازم دال بر استفاده از موارد اولیه از نوع کندسوز شده برای تولید بلوک را به شرح زیر ارائه کنند: الف مواد اولیه: (پودر استایرن منبسط شده محصول کارخانجات پتروشیمی) باید از نوع کندسوز باشد. در این زمینه باید مدارک فنی معتبر از کارخانه فروشنده مواد اولیه اخذ شود. مدارک فوق باید قرار گرفتن ماده اولیه از نظر واکنش در برابر آتش را، بر اساس استانداردهای معتبر بین المللی، در یکی از گروه های زیر نشان دهد: گروه D یا گروه های بهتر از آن مطابق با استاندارد 1- 13501 EN گروه B یا گروه بهتر از آن مطابق با استاندارد 4102 DIN گروه A مطابق با استاندارد 1- 3837BS گروه A مطابق با استاندارد 84 ASTM E ب- اخذ گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن دال بر کندسوز بودن محصول مطابق با شرایط ذکر شده در بند الف. 1-2- برای حفاظت از بلوک سقفی پلی استایرن و جلوگیری از برخورد مستقیم هرگونه حریق احتمالی با بلوک لازم است تا زیر سقف به وسیله پوشش مناسب محافظت شود. پوشش باید به تیرها و تیرچه ها متصل و مهار شود. اتصال مستقیم به بلوک پلی استایرن (مانند گچ کاری مستقیم بر روی بلوک بدون استفاده از اتصالات مکانیکی ) به تنهایی قابل قبول نیست. انواع پوشش های مورد پذیرش به شرح زیر است: پوشش گچ یا پوشش های محافظ پایه گچ- پرلیت یا گچ ورمیکولیت یا تخته گچی به ضخامت حداقل 5/1 سانتی متر که به نحو مناسب و مستقل از بلوک به سقف سازه ای مهار شده باشد. 1-3- اتصال مستقیم اندود به بلوک با هر شکل هندسی (اعم از معمولی یا دارای انواع شیار) به تنهایی و بدون استفاده از اتصالات مکانیکی به هیچ وجه مجاز نبوده و ضرورتاً باید از اتصالات مکانیکی مهار شده به تیرها و تیرچه ها (نظیر سیستم رابیتس) استفاده شود؛ لذا تولیدکنندگان موظف هستند از ارائه هرگونه اطلاعات شفاهی یا کتبی به مصرف کنندگان که مغایر با این موضوع باشد، خودداری کنند. 1-4- از آنجایی که دیوارهای بین واحدهای مستقل (مانند دیوار بین آپارتمان های مسکونی یا واحدهای تجاری، اداری مستقل و غیره) در هر ساختمان باید دارای مقاومت در برابر آتش باشند، این دیوارها باید از لایه بلوک های پلی استایرن عبور کرده و تا زیر سقف سازه ای (یعنی زیر تیرچه یا بتن) امتداد داشته باشند یا به طور مناسب از مصالح حریق بند استفاده شود. به گونه ای که بلوک های پلی استایرن در این قسمت بین دو فضای مجاور پیوستگی نداشته باشند و از گسترش هرگونه حریق احتمالی بین دو فضایی که به وسیله دیوار مقاوم در برابر آتش از یکدیگر جداشده اند، جلوگیری شود. 1-5- انبار کردن بلوک ها در کارگاه ساختمانی: بلوک های پلی استایرن منبسط شده در محل کارگاه ساختمانی به دور از هرگونه موارد قابل اشتعال (نظیر رنگ ها، حلال ها یا زباله های قابل اشتعال) نگهداری شوند. محل نگهداری باید به گونه ای باشد که از احتمال ریزش یا تماس براده های داغ یا جرقه های ناشی از جوشکاری یا هر گونه شیء داغ دیگر با بلوک ها در کارگاه ساختمانی پیشگیری شود. محل انبار اصلی بلوک ها حتی الامکان به دور از محل عملیات ساختمانی باشد تا از سرایت هرگونه شعله یا حریق احتمالی به محل انبار اصلی جلوگیری شود. 1-6- توصیه می شود که از انبار کردن بلوک ها به حجم بیش از 60 مترمکعب خودداری شود. در صورت نیاز به انبار کردن مقادیر بیش از 60 مترمکعب، بلوک ها به قسمت های با حجم حداکثر 60 مترمکعب تقسیم شده و بین هر دو قسمت حداقل 20 متر فاصله وجود داشته باشد. 1-7- کلیه کارگران و کارکنان باید نسبت به عدم استفاده از هرگونه شعله و نیز عدم استعمال سیگار در مجاورت محل نگهداری بلوک ها توجیه شوند و استفاده از تابلوی استعمال دخانیات ممنوع در مجاورت محل نگهداری بلوک ها الزامی است. تعدادی کپسول آتش نشانی نیز باید در نزدیکی محل نگهداری بلوک ها پیش بینی شود. 2- مکانیکی 2-1- حداقل مقاومت بلوک های تولیدی در برابر بارهای حین اجرا باید برابر با 200 کیلوگرم به ازای هر 30 سانتی متر طول بلوک باشد. این بار باید در نواری به عرض حداکثر 7 سانتی متر در وسط بلوک اعمال شود. تذکر: آزمایش ها نشان می دهند که به علت تفاوت های مــوجود در مــواد اولیه و فرآیند تولید، چگالی دقیقی برای کسب مقاومت مذکور در فوق نمی توان مشخص کرد. با این وجود به عنوان یک راهنمای کلی انتظار می رود که در صورت تولید مناسب، بلوک های با عرض 50 و ارتفاع 25 سانتی متر با دانسیته حدود 14-13 کیلوگرم بر مترمکعب مقاومت موردنظر کسب شود. ضمناً با فرض شرایط یکسان از نظر مواد اولیه، فرآیند تولید و ضخامت بلوک، هرچه که عرض بلوک افزایش یافته یا ارتفاع آن کاهش یابد، به چگالی بیشتری برای کسب مقاومت لازم نیاز خواهند داشت. 2-2- لازم است تا کارخانجات تولیدکننده بلوک سقفی از جنس پلی استایرن منبسط شده دارای آزمایشگاه حداقل برای کنترل رواداری های ابعادی و باربری بلوک باشند. در این آزمایشگاه باید باربری بلوک ها با استفاده از جک با بار معادل 200 کیلوگرم و به صورت نواری بر روی بلوک های به طول 30 سانتی متر مورد آزمایش قرار گیرد. بلوکی که به این شکل آزمایش می شود، نباید دچار هیچ گونه شکست یا گسیختگی شود. 2-3- استفاده از بلوک هایی با طول کمتر از 30 سانتی متر ممکن است خطر شکست بلوک را در پی داشته باشد؛ لذا به مصرف کنندگان توصیه می شود از به کار بردن بلوک های با طول کمتر خودداری نمایند. هم چنین هرگونه تولید و یا ارائه بلوک های به طول کمتر از 30سانتی متر به مصرف کنندگان ممنوع است. 2-4- استفاده از بلوک های توخالی با طول کمتر از بلوک کامل (برش آن به قطعات کوچک تر از یک بلوک کامل) ممنوع است. 2-5- برای بلوک های دارای حفره که در ابتدا و انتهای دهانه یا در مجاورت پل های اصلی یا در مجاورت تیرهای عرضی و یا در هر محلی که امکان ورود بتن به داخل حفره ها وجود داشته باشد، قرار می گیرند، به منظور جلوگیری از سنگین شدن سقف و هدر رفتن بتن باید تمهیدات لازم برای بستن حفره های بلوک به وسیله پوشش ها یا پرکننده های مناسب به نحو مطمئن به عمل آید تا از ورود بتن به داخل آن جلوگیری شود و یا اصولاً در این قسمت ها از بلوک های توپر استفاده شود.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 231فهرست مطالب شماره 231
گروه های کالایی
معماری و دکوراسیوندرب اتوماتیک ، کرکره برقی کاشی و سرامیک ، چینی بهداشتیکفپوش ، پارکت ، لمینتسنگ ، پوشش سنگی ، قرنیزکاغذ دیواریموزاییک ، سنگ فرش ، واش بتندرب و پنجره UPVCترموود و چوب نماآجر نسوز ، آجر نسوز نما استخر ، سونا ، جکوزیشیرآلات بهداشتیدرب ضد سرقت ، درب ضد حریقشومینهکنیتکس ، رولکس ، پوشش سلولزیدیوار پوش - دیوارپوش دکوراتیورنگ و رزینسفال شیروانیورق کامپوزیت ، ورق آلومینیومسقف کاذبتزئینات و دکوراسیون پارتیشن پردهشیشه ، شیشه خم، شیشه رفلکس، شیشه سندبلاستخانه چوبی - سازه های چوبیپله پیش ساخته ، نرده استیلورق ام دی اف و اچ دی افمحوطه سازی ، آبنما، آلاچیق مبلمان خانگی ، اداری ، شهریدرب و پنجره درب و پنجره آلومینیومدرب و پنجره چوبیدرب و پنجره آهنی بلوک شیشه ایحفاظ ، نردههود ، سینک ، اجاق گاز و تجهیزات آشپزخانهوان و تجهیزات حمامکابینتپیمانکاری ، خدمات ساختمانیکفپوش صنعتی ، اپکسی ، pvc ، پلی یورتان ، بتنیفایبر سمنتدیوارهای پیش ساخته ، تایل گچی ، کناف ، 3D Panel ، دیوار کاذبورق پلکسی گلس ، پلی کربنات ، پلی استایرن ، پی وی سینورپردازیموکتغرفه سازییراق آلات ، قفل ، کلید ، دستگیره قفل و کلید دیجیتالکابین دوش
ثبت آگهی رایگان
×