آیین نامه به کارگیری مسئول ایمنی در کارگاه ها

کد مطلب: 2150آیین نامه «به کارگیری مسئول ایمنی در کارگاه ها» با هدف ارتقای سطح ایمنی در کارگاه های مشمول و نظام مند نمودن به کارگیری افراد شایسته و واجد صلاحیت در زمینه ایمنی و پیشگیری از حـوادث ناشی از کار و برای صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور ، مصوب ماده 85 قانون کار تهیه و به امضای علی ربیعی، وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی رسید .به گزارش پیام ساختمان این آیین نامه مشتمل بر 9 ماده و 9 تبصره به استناد مواد 85 ، 86 ، 91 و176 قانون کار جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 31/1/1394 شورای عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ 16/2/1394 به تصویب وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی رسید .در شماره 212 پیام ساختمان دامنه شمول این آیین نامه که شامل 9 ماده می شود ، به منظور آموزش و اطلاع دست اندرکاران امور مربوط به کارگاه ها و به ویژه مسئولان ایمنی چاپ و منتشر شد و مقرر شد در شماره 213 بخش بعدی این آیین نامه که مربوط به «شرح وظایف مسئول ایمنی در کارگاه» می باشد ، چاپ شود اما به دلیل بروز پاره ای مشکلات این بخش به چاپ نرسید . در این شماره تمام این آیین نامه برای آگاهی مخاطبان چاپ می گردد .دامنه شمول آیین نامه « به کارگیری مسئول ایمنی در کارگاه ها» : این آیین نامه به استناد مواد 85 و86 قانون کار جمهوری اسلامی ایران تـدوین و برای تمامی کارگـاه های مشمول این قانون لازم الاجرا است .ماده1ـ کارفرما مکلف است به منظور اجرای آیین نامه های ایمنی و حفاظت فنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی، با توجه به شرایط و مخاطرات کارگاه و بر اساس شرح وظایف پیوست شماره ( 1 ) ، افرادی را که مطابق این آیین نامه تأیید صلاحیت شده اند به عنوان مسئول/ مسئولان ایمنی به کارگیری نماید .تبصره- تمامی افرادی که با یکی از عناوین : مسئول حفاظت فنی، افسر ایمنی، ناظر ایمنی، رابط ایمنی، همیار ایمنی، کارشناس ایمنی در کارگاه ها فعالیت می نمایند ، مشمول این آیین نامه بوده و لازم است صلاحیت نامبردگان توسط اداره بازرسی کار بررسی و پس از اخذ تأییدیه ، در کارگاه عهده دار وظایف محوله مندرج در این آیین نامه گردند .ماده2ـ سیاست گذاری و تعیین اولویت جذب و نحوه حضور مسئول/ مسئولان ایمنی در کارگاه های مشمول ، بر اساس وسعت کارگاه ، تعداد کارگران شاغل ، نوع فعالیت و مخاطرات موجود ، به جز مواردی که در آیین نامه ها و مقررات قانونی مربوطه الزام گردیده ، بر اساس ضوابطی خواهد بود که توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان کارگر و کارفرما در شورای عالی حفاظت فنی و اداره کل بازرسی کار تدوین و توسط مدیرکل بازرسی کار ابلاغ خواهد گردید .ماده3ـ احراز و صدور تأییدیه صلاحیت برای مسئول ایمنی، مطابق پیوست شماره ( 2 ) این آیین نامه ، توسط اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان ( اداره بازرسی کار ) انجام می شود .تبصره1ـ تأییدیه صلاحیت مسئول ایمنی با امضای رئیس بازرسی کار استان و برای مدت دو سال صادر خواهد شد .تبصره2ـ تمدید مجدد صلاحیت مسئول ایمنی، با بررسی مستندات ارائه شده مرتبط با شرح وظایف ، طی دوره های آموزشی و بازرسی از محل کارگاه توسط بازرس کار محل انجام خواهد شد .تبصره3ـ در صورت اعتراض متقاضی به عدم تأیید صلاحیت ، نظر مدیرکل استان اعلام و در صورت اعتراض مجدد ، موضوع توسط اداره کل بازرسی کار بررسی و اعلام نظر قطعی خواهد گردید .تبصره4ـ بخش های غیر حاکمیتی فرآیند تأیید صلاحیت ، بنا بر تشخیص اداره کل بازرسی کار و مطابق مقررات جاری کشور ، قابل واگذاری به بخش غیردولتی خواهد بود .ماده4ـ مسئول/ مسئولان ایمنی موظف به گذراندن دوره های آموزش عمومی و بازآموزی تخصصی خواهند بود که توسط مرجع ذی صلاح موضوع آیین نامه آموزش ایمنی کارگران ، کارفرمایان و کارآموزان و با هماهنگی اداره کل بازرسی کار تعیین و توسط مجریان آموزشی ذی صلاح برگزار می گردد .تبصره1ـ افرادی که گواهینامه قبولی در آزمون های ادواری دوره عمومی ایمنی که توسط مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار برگزار می گردد را ارائه نمایند ، از شرط ارائه گواهینامه دوره عمومی معاف می باشند .تبصره2ـ هزینه های مربوط به دوره های آموزشی و بازآموزی موردنیاز مسـئول/ مسئولان ایمنی شاغل در کارگاه ، توسـط کارفـرمای مـربوطه پرداخت خواهد گردید .ماده5 ـ کارفرما مکلف است ظرف مدت یک سال نسبت به تطبیق شرایط مسئول/ مسئولان ایمنی کارگاه ، که قبل از تصویب این آیین نامه مشغول به کار بوده اند ، با مفاد آیین نامه اقدام نماید .تبصره- افرادی که قبل از تصویب این آیین نامه ، با عنوان مسئول ایمنی در کارگاه مشـغول به کار بـوده اند ، با ارائه گـواهی سابقه ، از شـرط احراز رشـته تحصیلی معاف می باشند .ماده6 ـ کارفرما مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا گزارش عملکرد مسئول ایمنی بر اساس شرح وظایف پیوست شماره ( 1 ) این آیین نامه ، در پایان هر فصل به صورت مکتوب و یا از طریق سامانه الکترونیکی که به همین منظور طراحی خواهد شد ، به واحد بازرسی اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی محل ارسال نماید .تبصره- سامانه گزارش عملکرد ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این آیین نامه توسط وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی طراحی و اجرا خواهد گردید .ماده7ـ در خصوص افرادی که بدواَََ در کارگاه شاغل می گردند ، کارفرما مکلف است پس از اعلام تأیید صلاحیت مسئول ایمنی، با نامبردگان قرارداد کار منعقد و یک نسخه از آن را به اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی محل ارسال و یا در سامانه ای که اعلام خواهد شد ، ثبت نماید .ماده8 ـ کارفرما مکلف است در صورت قطع رابطه کاری با مسئول ایمنی، مراتب را به اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی محل ( بازرسی کار ) اعلام و بلافاصله نسبت به جایگزینی فرد واجد شرایط اقدام نماید ، طوری که تحت هیچ شرایطی کارگاه بدون مسئول ایمنی نباشد .ماده9 ـ مسئولیت اجرای شرح وظایف مسئول ایمنی که در این آیین نامه ذکر گردیده به عهده کارفرما بوده و به کارگیری شخص یا اشخاص مذکور رافع مسئولیت های قانونی کارفرما در قبال وظایف محوله بر اساس قانون کار و سایر قوانین و مقررات دیگر نخواهد بود .پیوست شماره 1ـ شرح وظایف مسئول ایمنی1 . همکاری و تشریک مساعی با بازرسان کار2 . شناسایی و مستند نمودن آیین نامه ها و دستورالعمل های ایمنی مرتبط با فعالیت کارگاه و پیگیری در خصوص انطباق کارگاه با قوانین مقررات مذکور3 . شناسایی خطر ، ارزیابی ریسک و تهیه برنامه های پاسخگویی و کنترل خطرات موجود در کارگاه4 . پیگیری برنامه های مربوط به اقدامات اصلاحی و بهبود شرایط ایمنی در کارگاه و نظارت بر اجرای آنها5 . تدوین برنامه عملیاتی به منظور بازرسی مستمر از فرآیند انجام کار و شرایط کار کارگران کارگاه در خصوص ایمنی و مستند نمودن نتایج و اعلام به مدیریت و پیگیری تصمیمات مدیریتی6 . ثبت آمار حوادث ناشی از کار و گزارش آن به اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی محل و همچنین تجزیه وتحلیل آنها به منظور جلوگیری از تکرار موارد مشابه7 . همکاری در زمینه نیازسنجی، آموزش و سنجش اثربخشی آموزش های ایمنی کارگران کارگاه و همچنین انجام اقداماتی در زمینه فرهنگ سازی و اطلاع رسانی موضوعات مرتبط با ایمنی8 . نیازسنجی، نظارت بر خرید ، آموزش ، تحویل و استفاده از وسایل حفاظت فردی و همچنین بازدید و معاینه وسایل مذکور جهت جایگزینی تجهیزات معیوب در کارگاه9 . نظارت بر نظم و ترتیب و آرایش مواد اولیه و محصولات و استقرار ماشین آلات و ابزار کار به نحو صحیح و ایمن و همچنین تشریک مساعی در تطابق صحیح کار و کارگر در محیط کار و همچنین نظارت بر مدیریت تغییر در کارگاه10 . تهیه و تدوین دستورالعمل های ایمنی و حفاظت فنی برای تمامی دستگاه ها و ابزار ها و نظارت بر رعایت دستورالعمل های مذکور11 . شناسایی اعمال ناایمن به منظور ایراد تذکرات و تشویق و ایجاد انگیزه مناسب برای اعمال و رفتار ایمن در کارگران و پیشنهادات لازم در این خصوص به کارفرما12 . همکاری در تدوین رویه اجرایی آمادگی و مدیریت بحران و واکنش در شرایط اضطراری و همچنین برگزاری مانورهای آمادگی در شرایط اضطراری13 . اعلام نظر در امور ایمنی پیمانکاران به کار گرفته شده در کارگاه و ایجاد همکاری لازم و مناسب با پیمانکاران در جهت رعایت قوانین و مقررات ایمنی توسط نامبردگان و ارائه گزارش به کارفرما14 . شرکت در جلسات آموزشی و بازآموزی، همایش ها و جلسات مرتبط با موضوع ایمنی و بهداشت در کارگاه15 . پیگیری در جهت اخذ گواهینامه های ایمنی لازم برای وسایل و تجهیزات مطابق با آیین نامه های مرتبط نظیر ارت ، دیگ بخار و ...16 . تهیه MSDS مواد شیمیایی مطابق فرمت های استاندارد و در دسترس قرار دادن آن برای افراد در معرض خطر17 . اخذ ، مستند نمودن و بررسی گزارش ها ، شکایات و اعتراضات وارده در خصوص مسائل ایمنی و ارجاع موضوع به کمیته و افراد مسئول در کارگاه برای تصمیم گیری18 . انجام سایر وظایف محوله در حوزه ایمنیپیوست شماره 2ـ شرایط صدور تأییدیه برای فعالیت مسئول ایمنیالف . ارائه مدارک زیر :1 . معرفی نامه از کارگاه متقاضی2 . تکمیل فرم ثبت نام به همراه : یک قطعه عکس 4*3 ، تصویر برابر اصل گواهی پایان تحصیلات مطابق رشته های جدول ذیل3 . گواهی قبولی در دوره های آموزشی ذیل :دوره عمومی ایمنی یا گواهی قبولی در آزمون ادواریدوره شناسایی خطر و ارزیابی ریسک ( Risk assessment ) شرکت در جلسه توجیهی شرح وظایفدوره تخصصی ایمنی ( برای تأیید صلاحیت مجدد).
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 215فهرست مطالب شماره 215
گروه های کالایی
معماری و دکوراسیوندرب اتوماتیک ، کرکره برقی کاشی و سرامیک ، چینی بهداشتیکفپوش ، پارکت ، لمینتسنگ ، پوشش سنگی ، قرنیزکاغذ دیواریموزاییک ، سنگ فرش ، واش بتندرب و پنجره UPVCترموود و چوب نماآجر نسوز ، آجر نسوز نما استخر ، سونا ، جکوزیشیرآلات بهداشتیدرب ضد سرقت ، درب ضد حریقشومینهکنیتکس ، رولکس ، پوشش سلولزیدیوار پوش - دیوارپوش دکوراتیورنگ و رزینسفال شیروانیورق کامپوزیت ، ورق آلومینیومسقف کاذبتزئینات و دکوراسیون پارتیشن پردهشیشه ، شیشه خم، شیشه رفلکس، شیشه سندبلاستخانه چوبی - سازه های چوبیپله پیش ساخته ، نرده استیلورق ام دی اف و اچ دی افمحوطه سازی ، آبنما، آلاچیق مبلمان خانگی ، اداری ، شهریدرب و پنجره درب و پنجره آلومینیومدرب و پنجره چوبیدرب و پنجره آهنی بلوک شیشه ایحفاظ ، نردههود ، سینک ، اجاق گاز و تجهیزات آشپزخانهوان و تجهیزات حمامکابینتپیمانکاری ، خدمات ساختمانیکفپوش صنعتی ، اپکسی ، pvc ، پلی یورتان ، بتنیفایبر سمنتدیوارهای پیش ساخته ، تایل گچی ، کناف ، 3D Panel ، دیوار کاذبورق پلکسی گلس ، پلی کربنات ، پلی استایرن ، پی وی سینورپردازیموکتغرفه سازییراق آلات ، قفل ، کلید ، دستگیره قفل و کلید دیجیتالکابین دوش
ثبت آگهی رایگان
×