مرکز آمار ایران اعلام کرد

کاهش 1/29 درصد پروانه واحدهای مسکونی در تهران

مرکز آمار ایران از کاهش 1/29 درصدی واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان توسط شهرداری تهران و 7/37 درصدی آن در کل شهرداریهای کشور در زمستان 93 نسبت به زمستان 92 خبر داد .به گزارش پیام ساختمان به نقل از مرکز آمار ایران ، این مرکز از کاهش 1/29 درصدی واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان توسط شهرداری تهران و 7/37 درصدی آن در کل شهرداری های کشور در زمستان 93 نسبت به زمستان 92 خبر داد .بررسی نتایج طرح جمع آوری اطلاعات پروانه های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری های کشور در زمستان سال1393 نشان می دهد :الف - شهر تهراندر زمستان سال 1393 ، تعداد 19394 واحد مسکونی در پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران ، پیش بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود 3/30 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 1/29 درصد کاهش داشته است . ‏ متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه ها 8/7 واحد بوده است .مجموع مساحت زیربنا در پروانه های احداث ساختمان صادرشده از سوی شهرداری تهران در زمستان 93 بالغ بر 9/3907 هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود 8/46 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 5/44 درصد کاهش داشته است . متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه ها در دوره موردبررسی حدود 1624 مترمربع بوده است .مجموع مساحت زمین های پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان در حدود 6/820 هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود 6/44 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 4/69 درصد کاهش داشته است . متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان 341 مترمربع بوده است .توزیع پروانه های احداث ساختمان مسکونی برحسب نوع اسکلت و مصالح عمده به کاررفته در بنای آنها در زمستان 93 نشان می دهد که 3/35 درصد این پروانه ها برای احداث ساختمان های اسکلت فلزی و 6/64 درصد برای احداث ساختمان های بتن آرمه بوده است .ب - کل نقاط شهری کشوردر زمستان سال 1393 ، تعداد 115434 واحد مسکونی در پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری های کشور پیش بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود 3/77 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 7/37 درصد کاهش داشته است . ‏ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه احداث ساختمان 7/2 واحد بوده است . در زمستان 93 صادرشده است که نسبت به فصل گذشته حدود 4/121 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 4/25 درصد کاهش داشته است.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 213فهرست مطالب شماره 213
×