بازدید امروز تا این لحظه 12084 بار

شورا در پیچ و خم پیاده رو ها

پیاده روها به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر منظر شهری مدت هاست به یکی از سرفصل های چالش برانگیز دولت تبدیل شده است. در این میان طرح الزام شهرداری به ارائه لایحه تشکیل شورای سیاست گذاری در سازمان زیباسازی شهر تهران در صدوچهل وششمین جلسه علنی شورای شهر تهران با یک فوریت نشان از عزم جدی دولت برای بهبود شرایط پیاده روها دارد . رئیس کمیته حمل ونقل شورای شهر تهران در جریان بررسی یک فوریت طرح الزام شهرداری به ارائه لایحه تشکیل شورای سیاست گذاری سازمان زیباسازی تأکید کرد: باید به مسائل زیباسازی و ساماندهی پیاده راه ها توجه ویژه ای شود زیرا در غیر این صورت پیاده راه ها بدون رعایت قوانین زیباسازی تنها به ناهنجاریهای شهر تبدیل خواهد شد. محمدمهدی تندگویان عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورا در دفاع از یک فوریت طرح مذکور با بیان اینکه سازمان زیباسازی وظایفی همچون شناسایی بافت فرسوده، اعاده هویت معماری سنتی و اسلامی شهر، مطالعه طرح پیرامون نماهای ساختمانی شهر و... را بر عهده دارد، گفت: بااین حال میتوان با ایجاد شورای سیاست گذاری نسبت به نظارت بیشتر اقدام کرد. اما در این میان مجتبی شاکری، رئیس کمیته نام گذاری شورای شهر با بیان اینکه سازمان زیباسازی دارای شورای سیاست گذاری است، گفت: شهردار تهران به همراه دو نماینده دیگرش در این شورای سیاست گذاری عضو هستند که میتوان یا از شهردار برای تعیین دو نماینده سلب اختیار کرد و یا دو نفر از اعضای شورای شهر نیز در این کمیته شرکت کنند. رئیس کمیته حمل ونقل شورا که با یک این طرح موافق بود، اظهار داشت: پیاده راه ها بدون زیباسازی موجب ناهنجاری شهری میشود.احداث پیاده راه ها در مناطق مختلف در برنامه 5 ساله شهر تهران دیده شده که باید تمام مسائل زیباسازی و چیدمان بصری در آنها بر اساس کارشناسی باشد. محسن سرخو ، تأکید کرد: باید به مسائل زیباسازی و ساماندهی پیاده راه ها توجه ویژه ای شود زیرا در غیر این صورت پیاده راه ها بدون رعایت قوانین زیباسازی تنها به ناهنجاریهای شهر تبدیل خواهد شد. هرچند یک فوریت این طرح به دلیل برخی از اعتراضات اعضای شورای شهر مبنی بر موازیکاری این شورای سیاست گذاری با شورای سیاست گذاری سازمان زیباسازی رأی نیاورد و طرح به صورت عادی در کمیسیون های شورا پیگیری خواهد شد اما مصاحبه رئیس کمیته حمل ونقل شورای شهر تهران و اعضای کمیسیون شهرسازی و معماری، اعضای کمیته حمل ونقل شورای شهر تهران با رسانه ها در مورد سازماندهی پیاده روها نشان از اهمیت پیاده روها در برنامه های کلان شهری توسط مسئولین دارد.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 208فهرست مطالب شماره 208
×