بازدید امروز تا این لحظه 10176 بار

اجاره بها با تغییر نرخ تسهیلات بانکی تنظیم شود

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه اجاره بها باید با تغییر نرخ تسهیلات بانکی تنظیم شود، گفت: اینکه تقلیل سود بانکی روی اجاره تأثیر منفی داشته باشد و اجاره بها را زیاد کند، منطقی نیست. محمدباقر نوبخت درباره اینکه اجاره خانه با کاهش سود سپرده گذاری در بانک ها زیاد شده، گفت: دو بحث درباره کاهش نرخ سود بانکی داریم. یکی اینکه نرخ تسهیلات مشارکتی را تا سقف 24 درصد تقلیل دهیم. برخی نیز 27 و 28 درصد را دراین باره پیشنهاد میدادند که چهار درصد این میزان به صورت رسمی تقلیل یافت و سود سپرده گذاری نیز در حد 2 درصد پایین آمد. وی افزود: جمع بندی در شورای پول و اعتبار، قابل دفاع است تا ناگهان شوک به جامعه وارد نکنیم. اینکه تقلیل سود روی اجاره تأثیر منفی داشته باشد و اجاره بها را زیاد کند، منطقی نیست. اتفاقاً اجاره بها را با این نرخ تنظیم میکنند. باید آثار این کاهش سود را دید و اگر غیرمنطقی اثر میگذارد، متناسب با آن سیاست گذاری صورت گیرد.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 208فهرست مطالب شماره 208
×