بازدید امروز تا این لحظه 9757 بار

سوداگران جوسازی کردند، اجاره ها گران شد

رئیس کمیسیون عمران مجلس هرگونه افزایش قیمت زمین و اجاره مسکن بیش از تورم 7/15 درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی را غیرقانونی دانست و خواستار برخورد و نظارت جدی وزارتخانه های راه وشهرسازی، و صنعت، معدن و تجارت با سوداگران شد.در حال حاضر سوداگران جوسازی کرده و اجاره ها در حال افزایش است . سید مهدی هاشمی از کاهش بیشتر نرخ سود بانکی استقبال کرد و دراین باره به پیام ساختمان گفت: اگر کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده ها بیشتر از تصمیم اخیر بانک مرکزی انجام میشد، بهتر بود. البته شاید بانک مرکزی سیاست کاهش تدریجی نرخ سود را دنبال کند که امیدوارم این اتفاق بیفتد.وی در پیشنهادی خواستار کاهش نرخ سود تسهیلات بخش مسکن شد و افزود: امیدوارم کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در بخش صنعت ساختمان و سایر صنایع کاهش یابد تا سودآوری این صنایع انگیزه سرمایه گذاری در این بخش ها را به وجود آورد. رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به پشت پرده افزایش نرخ اجاره بهای مسکن گفت: برخی سوداگران مسکن به محض اعلام تفاهم نظام بانکی برای کاهش 2 درصدی نرخ سود سپرده های بانکی و 4 درصدی نرخ سود تسهیلات بانکی با فضاسازی و القای جو منفی روانی درصدد فروش واحدهای مسکونی دپو کرده خود با نرخ های بالاتر هستند؛ سوداگران این اقدام را در شرایطی به جریان انداخته اند که آثار این رفتارشان بازار اجاره بهای مسکن را تحت تأثیر قرار دهد. هاشمی خطاب به متولیان دولتی بازار مسکن خواستار نظارت بیشتر و پیشگیری از افزایش دامنه امواج گرانی اجاره بهای مسکن شد و افزود: مسئولان امر جلوی رشد حبابی و افسارگسیخته قیمت اجاره بها و زمین را بگیرند.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 208فهرست مطالب شماره 208
×