بازدید امروز تا این لحظه 2843 بار

از معماری شاخص تاریخی استفاده می شود

معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی گفت: از معماری بناهای تاریخی که دارای ویژگیها و خصوصیات مهم فنی و مهندسی باشد در ساخت وسازهای شهرهای کشور استفاده میشود. پیروز حناچی در جشنواره ملی خلیج فارس در بوشهر اظهار کرد: به سبب ناپایداری وضعیت معماری و زیست محیطی شهری که در کشور وجود دارد، نمیتوان مدیریتی در حوزه شهری ارائه داد. وی تصریح کرد: شرایط نامناسب ساخت وسازها و وضعیت نامطلوب زیست محیطی کیفیت زندگی شهری را کاهش داده به گونه ای که استاندارد شرایط زندگی در شهرها کاهشیافته است. حناچی با بیان اینکه شهرها همه شبیه به هم شده اند، گفت: یکی از چالش های مهم در شهرها و مناطق روستایی این است که همه شهرها و روستاها شبیه به هم شده که این خود یک چالش جدی محسوب میشود. حناچی با تأکید بر توجه به معماری و تنوع فرهنگی گذشته مناطق افزود: در کشور تنوع معماری بناهای تاریخی بسیار زیاد است به گونه ای که در حوزه خلیج فارس از خرمشهر تا چابهار معماریهای خاصی در بنادر وجود دارد که این معماریها بنا به فرهنگ مناطق و بنادر تغییر میکند. وی با بیان اینکه تمدن زندگی شهرنشینی در کشور مربوط به شش هزار سال پیش است، اظهار کرد: باید معماری دورهای گذشته به ویژه بعد از اسلام موردتوجه قرار بگیرد و به معماری ایرانی اسلامی توجه شود. حناچی با اشاره به اینکه تمدن اسلامی بخشی از معماری کشور است، بیان کرد: نقش ما در جهان اسلام با وجود آثار مکتوب و ظرفیت هایی که در موزه ها وجود دارد نشان دهنده جایگاه معماری ایران در دوران گذشته است. وی با تأکید بر توجه به معماری اسلامی در شهرسازی گفت: معماری بناهای گذشته که دارای ویژگیها و خصوصیات مهم فنی و مهندسی است در ساختار بناهای شهری در کشور به کار گرفته میشود.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 208فهرست مطالب شماره 208
×