بازدید امروز تا این لحظه 2882 بار

از بخش خصوصی حمایت می کنیم

مدیرعامل توانیر گفت: با توجه به مزایای نسبی که در کشور داریم وزارت نیرو از سرمایه گذاران بخش خصوصی در عرصه تولید برق و صادرات آن به کشورهای همجوار حمایت میکند و در این راستا اختیار لازم برای صادرات و مذاکره با کشورهای همسایه برای انتقال برق نیز به خود سرمایه گذاران بخش خصوصی داده میشود. آرش کردی افزود: سرمایه گذاران بخش خصوصی در زمینه تولید برق میتوانند 50 درصد انرژی برق تولیدشده در مناطق مرزی را به کشورهای همجوار صادر کنند. وی ادامه داد: با توجه به مزایای نسبی که در کشور داریم وزارت نیرو از سرمایه گذاران بخش خصوصی در عرصه تولید برق و صادرات آن به کشورهای همجوار حمایت میکند و در این راستا اختیار لازم برای صادرات و مذاکره با کشورهای همسایه برای انتقال برق نیز به خود سرمایه گذاران بخش خصوصی داده میشود. مدیرعامل توانیر افزود: ایران در زمینه تولید برق در خاورمیانه مقام اول را دارد و سال گذشته بیش از 277 میلیارد کیلووات ساعت برق در کشور تولیدشده است.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 208فهرست مطالب شماره 208
×