کارنامه شهرداری پایتخت در سال 93

برنامه توسعه پنج ساله دوم شهر تهران که سال گذشته به تصویب شورای شهر رسید، چارچوبهای کلی و جزیی سیاست گذاری و اقدامات اجرایی شهرداری در بخشهای مختلف شامل طرحهای عمرانی و پروژههای عملیاتی چه در بخش هزینهای و چه در بخش سرمایهگذاری را در فاصله ابتدای سال93 تا انتهای سال97 مشخص کرده، طوری که مدیریت شهری تهران مکلف است صرفا در مسیر برنامه پنج ساله حرکت کند و ارقام شاخصهای برنامه را در طول این سالها به سطح تعیین شده، ارتقا دهد. در برنامه پنج ساله، مأموریتهای جدیدی علاوه بر آنچه روال کار شهرداری را تشکیل میدهد نیز در نظر گرفته شدهاست ازجمله یک سری تکالیف تازه در حوزه بازار مسکن که باید امسال به عنوان اولین سال اجرای این برنامه، قسمتهایی از آنها شکل عملیاتی به خود میگرفت.گزارشی که معاونت برنامهریزی شهرداری تهران درباره نرخ تحقق اهداف برنامه پنج ساله دوم منتشر کرده، حاکی است: متولی «اداره پایتخت» در سال93 از بین حداقل 400 شاخص کمی و کیفی برنامه پنج ساله دوم، توانست میانگین نمره 55 را از 100 اخذ کند. شاخصهای برنامه در حوزههایی همچون اقتصاد و مالیه شهر، فضای سبز و محیط زیست شهر، حمل ونقل و طرحهای ترافیک شهری، خدمات شهری و نگه داری و همچنین شهرسازی و بازار مسکن، تدوین شده که در هر شاخص، وضع موجود پایتخت در سال93 با عدد و رقم مشخص شدهاست.شهرداری تهران مکلف شده بود در طول سال جاری، بستر شتاب گیری ساخت وساز را از دو مجرای «کاهش مدت زمان صدور پروانه ساختمانی» و همچنین «بازبینی و اصلاح ضوابط شهرسازی» فراهم کند، اما تاکنون فقط 40درصد کل این دو برنامه اجرا شدهاست.در برنامه پنج ساله دوم، برای شاخص «مدت زمان صدور پروانه» قیدشده که باید در سال93، زمان لازم برای صدور پروانه ساختمانی از 120 روز در سال92 به 60 روز در سال93 کاهش یابد اما هم اکنون، پروسه صدور به 100 روز تغییریافتهاست. در حوزه «شهرسازی و بازار مسکن»، شهرداری یک تکلیف جدید دیگر نیز داشت که آن «شناسایی عوامل مؤثر بر تحولات قیمت زمین و مسکن و اجاره بها در شهر تهران و همچنین اتخاذ تمهیدات لازم برای کنترل آنها» بود.قسمتهایی از این ماموریت باید در سال93 عملیاتی میشد اما درصد تحقق شاخص مربوط به آن در کارنامه عملکرد شهرداری، «صفر» بودهاست. بااین حال، شهرداری در حوزه فضای سبز و محیط زیست، سقف نمره را دریافت کردهاست، طوری که در سال93 معادل 100 درصد آنچه باید در قالب پارک، بوستان یا پارک جنگلی در سطح پایتخت ایجاد میشد، احداث شدهاست. شهرداری باید امسال معادل 5 هزار و 60 هکتار فضای سبز و پارک در تهران ایجاد میکرد و تاکنون 5هزار هکتار آن در مناطق 22گانه احداث شدهاست طوری که سرانه فضای سبز در تهران از 4/ 14 مترمربع در سال92 هم اکنون به 66/ 14 مترمربع افزایش پیداکردهاست. هدف گذاری این شاخص در برنامه پنج ساله برای سال93 معادل 9/ 14 مترمربع تعیین شده که پیش بینی میشود تا پایان امسال، این فاصله ناچیز نیز رفع شود.تحقق اهداف در بافت فرسودهششمین پیوست لایحه پیشنهادی بودجه سال 94 که به ابتکار یکی از اعضای شورای شهر تهران منتشر شد به گزارشی از عملکرد 9 ماهه شهرداری تهران مطابق با اهداف پیش بینی شده در سال اول اجرای برنامه پنج ساله دوم اختصاص دارد که جزئیاتی از میزان تحقق اهداف برش سال اول برنامه را گزارش دادهاست.این گزارش در 6 بخش مجزا با توجه به حوزههای مأموریتی شهرداری تهران تهیه شدهاست. در هر بخش محورهای اصلی تکالیف شهرداری به همراه جزئیات آن شامل وضعیت فعلی مأموریت، برآورد میزان تحقق هدف در سال جاری و سالهای آتی برنامه پنج ساله دوم شهرداری تا افق 1397 و میزان تحقق این اهداف در 9 ماهه سال جاری توضیح داده شدهاست. بارزترین هدف تعیین شده در حوزه بافت فرسوده احیا و نوسازی سالانه 10 درصد از مساحت بافت است که بر اساس آن دو هدف کمی تعریف شدهاست.گزارش عملکرد 9 ماهه شهرداری تهران از سال اول اجرای برنامه پنج ساله دوم نشان میدهد این نهاد توانسته تکالیف تعیین شده در حوزه بافت فرسوده را مطابق با اهداف کمی برنامه محقق کند. قرارگرفتن بافت فرسوده در حوزه دفاتر و همچنین نوسازی بافت فرسوده به عنوان دو هدف کمی تعریف شده که در سال جاری باید به ترتیب 90 و 5/ 23 درصد محقق میشدند. گزارش عملکرد 9 ماهه از این اهداف حاکی است حوزه دفاتر به طور کامل محقق شده و نوسازی بافت فرسوده 5/2 درصد بیشتر از اهداف تعیین شده، تحقق یافتهاست.از دستور کار خارج شدبخش مهمی از گزارش به تکالیف حوزه مأموریتی شهرسازی و معماری اختصاص دارد. تکالیف حوزه شهرسازی، حریم و نظارت بر کنترل ساخت وساز سه بخش این حوزه مأموریتی است که محورهای زیادی از تکالیف این بخش بدون تعریف اهداف کمی از دستور کار حوزه مأموریتی خارج شدهاند و برخلاف اصول ارائه گزارشهای عملکرد که بیان دلایل خارج شدن از دستور کار الزامی است؛ ذکر دلیل در این گزارش عملکرد مسکوت ماندهاست.در بخش شهرسازی 8 محور تکلیفی در راستای جلوگیری از تخلفات ساخت وساز در شهر و تهیه طرحهای موضعی و موضوعی تعریف شده که از این تعداد چهار محور در خصوص تهیه طرحهای موضعی و موضوعی شهری عبارت «هیچ اقدامی انجام نشده است» ذکرشدهاست و سه مورد دیگر نیز در مرحله انعقاد قرارداد هستند. این در حالی است که معاونت شهرسازی و معماری در چندین نوبت از اجرای کامل این اهداف خبر دادهاست. پایش و به روزرسانی طرح تفصیلی شهر تهران تنها محور تکلیفی این بخش است که باهمت شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به طور 100 درصدی اجرایی شدهاست.برنامه حریم به طور کامل محقق نشدمطابق با برنامه پنج ساله دوم یکی از وظایف شهرداری این بود که تا پایان سال جاری مبادی ورودی شهر تهران را ساماندهی کند که تاکنون 15 درصد آن محقق شدهاست. ضمن اینکه بخش دوم وظایف در این حوزه کنترل و رصد هوشمند حریم است که از 30 درصد تعریف شده برای سال جاری 25 درصد محقق شدهاست به این معنا که تاکنون 5 دوربین جهت نظارت هوشمند حریم در محدوده نصب شدهاست. همچنین مطابق با گزارش عملکرد ارائه شده، پروژههای عملیات عمرانی واقع در حریم سطح شهر تهران درحالی که 8 میلیارد و 400 میلیون تومان برای آن اعتبار مصوب در نظر گرفته شده، فاقد هدف کمی برای میزان پیشرفت استنظارت و کنترل؛ صفر درصدبخش نظارت و کنترل ساخت وساز که در حوزه مأموریتی معاونت شهرسازی و معماری قرار دارد 7 وظیفه کلی برای شهرداری تعیین کردهاست که میزان دستیابی به آنها صفر درصد گزارش شدهاست.ارزیابی عوامل مؤثر بر تحولات قیمت و اجاره زمین و ساختمان در تهران، اصلاح ساختار عملیاتی برای نظارت بر ساخت وساز در حریم، اصلاح ساختار فعالیتهای کمیسیون ماده 100، پیگیری و مطالعه شناسنامه فنی ساختمان برای صدور پایان کار، استقرار سازوکارهای نظارتی ویژه بر سیما و منظر شهری ازجمله محورهای تکلیفی این بخش است که تاکنون اقدام عملیاتی برای آن انجام نشدهاست. تدوین ضوابط ساختمانهای بادوام و برقراری سازوکارهای اخذ عوارض مضاعف برای جلوگیری از تخریب نیز یکی از محورهای تکلیفی این بخش است که هم اکنون در مرحله تدوین ضوابط بوده و اقدام اجرایی برای آن صورت نگرفتهاست.همچنین شهرداری تهران در این بخش موظف بودهاست در راستای افزایش طول عمر مفید ساختمانهای احداثی به تهیه سازوکار آن اقدام کند اما تاکنون هیچ گامی در راستای تحقق آن برداشته نشده است.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 204فهرست مطالب شماره 204
گروه های کالایی
معماری و دکوراسیوندرب اتوماتیک ، کرکره برقی کاشی و سرامیک ، چینی بهداشتیکفپوش ، پارکت ، لمینتسنگ ، پوشش سنگی ، قرنیزکاغذ دیواریموزاییک ، سنگ فرش ، واش بتندرب و پنجره UPVCترموود و چوب نماآجر نسوز ، آجر نسوز نما استخر ، سونا ، جکوزیشیرآلات بهداشتیدرب ضد سرقت ، درب ضد حریقشومینهکنیتکس ، رولکس ، پوشش سلولزیدیوار پوش - دیوارپوش دکوراتیورنگ و رزینسفال شیروانیورق کامپوزیت ، ورق آلومینیومسقف کاذبتزئینات و دکوراسیون پارتیشن پردهشیشه ، شیشه خم، شیشه رفلکس، شیشه سندبلاستخانه چوبی - سازه های چوبیپله پیش ساخته ، نرده استیلورق ام دی اف و اچ دی افمحوطه سازی ، آبنما، آلاچیق مبلمان خانگی ، اداری ، شهریدرب و پنجره درب و پنجره آلومینیومدرب و پنجره چوبیدرب و پنجره آهنی بلوک شیشه ایحفاظ ، نردههود ، سینک ، اجاق گاز و تجهیزات آشپزخانهوان و تجهیزات حمامکابینتپیمانکاری ، خدمات ساختمانیکفپوش صنعتی ، اپکسی ، pvc ، پلی یورتان ، بتنیفایبر سمنتدیوارهای پیش ساخته ، تایل گچی ، کناف ، 3D Panel ، دیوار کاذبورق پلکسی گلس ، پلی کربنات ، پلی استایرن ، پی وی سینورپردازیموکتغرفه سازییراق آلات ، قفل ، کلید ، دستگیره قفل و کلید دیجیتالکابین دوش
ثبت آگهی رایگان
×