تاثیر رنگ در روشنایی خانه

سعید ناصری مرتضوی یک منبع نوری مانند لامپ هزاران پرتو نور منتشر میکند. پرتوهای نور که از منبع منتشر میشود به اجسام با مواد و رنگ های مختلف برخورد میکند. نور پس از برخورد با اجسام مجدد بازتاب خواهد کرد اما هر پرتو نوری که به ماده ای برخورد میکند خود به هزاران پرتو نور دیگر تبدیل شده و دوباره بازتاب میکند.به این پدیده بازتاب ثانویه گفته میشود که در هر بار انعکاس نورتضعیف هم میشود و قدرت آن کمتر و کمتر شده تا از بین رود. جالب توجه است که پرتوهای نور با برخورد به مواد و رنگ ها مقداری از همان رنگ را به خود گرفته و بازتاب میکند. پس درصدی از رنگ مواد در فضا پخش خواهد شد. به طور مثال اگر دیواری قرمزرنگ در محیط وجود داشته باشد دیوارهای کناری هم مقداری قرمزرنگ خواهند شد. در طراحی محل کار و زندگی ما، رنگ ها اهمیت بسیار دارند و میزان نور فضا با توجه به روشنی و تیرگی آنها تا حدی قابل تنظیم میباشد. گاهی اوقات پنجره ها نور فضا را به اندازه کافی تأمین نمیکنند،بنابراین در فضاهایی که نور محیطی و یا نور کافی وجود ندارد استفاده از رنگ های روشن میزان بازتاب نور فضا را بیشتر کرده و درصد کمتری از نور جذب رنگ شده و بیشتر نور بازتاب خواهد شد. استفاده از کف پوش با طیف رنگی کرم روشن علاوه بر گرم کردن فضا نور بیشتری را منتشر خواهد کرد. باید بدانیم برای دیوارها میتوانیم از کاغذدیواری با طرح های مختلف و رنگ های روشن استفاده کنیم اما بافت کاغذدیواریها تأثیر اندکی در این انتشار نور خواهد داشت. بنابراین برای افزایش نور در فضاهای کم پنجره یا کم نور استفاده از رنگ های روشن به افزایش نور آن محیط کمک قابل توجهی خواهد داشت.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 200فهرست مطالب شماره 200
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×