بازدید امروز تا این لحظه 10463 بار

آن شیبانی و این شیبانی

هفتم بهمن 92 یعنی چند ماه قبل از اینکه منوچهر شیبانی به عنوان مدیرکل دفتر سازمان های نظام مهندسی و تشکل های حرفه ای منصوب شود ، در مصاحبه ای با پیام ساختمان به صراحت از تخلفات وسیع در سازمان نظام مهندسی انتقاد کرد و گفت : وزارت راه و شهرسازی باید به این تخلفات ورود کند . بخش هایی از مصاحبه یک سال پیش وی را با هم مرور میکنیم : «سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با اطلاعاتی که دارد ، باید اعضایی را که دست به این کار های غیرقانونی میزنند ابتدا ارشاد و راهنمایی کند و در صورت تکرار علیرغم ارشادات و راهنماییهای لازم از طریق قانونی با اعمال محکومیت های انتظامی، حتی تا محرومیت دائم اقدام کند . متأسفانه اقدامی دراین باره صورت نمیگیرد ، زیرا ساختار سازمان به گونه ای است که کنترل کننده محتاج رأی کنترل شونده است و برخی اشخاص ترجیح میدهند برای حفظ رأی اعضا برای خود و حضور در کرسی دوره بعد ، رضایت اعضا حتی متخلفان را جلب کنند . من امیدوارم وزیر محترم راه و شهرسازی کنونی با احاطه ای که به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دارد و نیز با توجه به اشراف و تسلط و تجاربی که در حوزه مهندسی دارند و به علاوه در این عرصه صاحب نظر و نظریه پرداز نیز محسوب میشوند ، به این مسئله و سایر معضلات مهندسی ساختمان ورود کند .» شیبانی در بخشی دیگر از مصاحبه عنوان کرده بود : «ضعف های بسیاری در بحث نظام مهندسی ساختمان وجود دارد که ازجمله بارز ترین آنها میتوان به بحث ارجاع کار اشاره کرد . هیچ قانونی نگفته است که سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به مالکان ساختمان مجری معرفی نماید یا تعرفه خدمات مهندسی تعیین کند . تبصره ماده 117 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 میگوید فهرست قیمت خدمات مهندسی پس از تصویب وزیر راه و شهرسازی آگهی میشود . انتخاب مجری دارای صلاحیت و توافق بر سر مبلغ قرارداد جزو حقوق خصوصی مالک است و طبق اصل آزادی قرارداد ها یا ماده 10 قانون مدنی توافق وی با مجری دارای صلاحیت ، در چهارچوب قانون نافذ خواهد بود . البته مجری مکلف به رعایت نقشه های مصوب و مقررات ملی ساختمان ، ضوابط شهرسازی، استاندارد های ملی، تأمین و رعایت ایمنی و سایر وظایف محوله قانونی است و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان باید حسن اجرای این خدمات را کنترل کند و لاغیر . » اما ، امروز که با منتقد دیروز در مورد زیاده خواهیهای سازمان نظام مهندسی صحبت میکنیم معتقد است : این سازمان مستقل است و شورای مرکزی باید به تخلفات ورود کند . تفاوت اظهارات آن روز و مصاحبه امروز نشان میدهد که تا چه حد نظر افراد میتواند به فاصله یک سال تغییر کند.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 200فهرست مطالب شماره 200
×