بازدید امروز تا این لحظه 5903 بار

شاهنامه آخرش خوش است

خبر اول: شهرداری تهران قرار است مدت زمان موردنیاز صدور پروانه ساخت را از چند ماه به کمتر از چند ماه کاهش دهد! خبر دوم: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران حذف مجریان فاقد صلاحیت را در دستور کار دارد! به نظر شما ضرب المثل متناسب با خبرهای فوق کدام است: الف. بزک نمیر بهار میاد، کمبوزه با خیار میاد! ب. کاش را کاشتند، کاشکی درآمد! ج. اگر را با مگر تزویج کردند / از ایشان بچه ای شد کاشکی نام! د. با حلوا حلوا گفتن دهان آدم شیرین نمیشود! ه. شما قاچ زین را بچسب، اسب سواری پیشکشت! و. عروس بلد نیست برقصد، میگوید اتاق کج است! ز. اول چاه رو بکن بعد منار رو بدزد ح. چاقو دسته خودش را نمیبرد! ط. شما اگر بیل زنی، اول باغ خودت را بیل بزن! ی. گشتم نبود، نگرد نیست! ک. شتر در خواب بیند پنبه دانه! ل. دو صد گفته چون نیم کردار نیست! م. هزار وعده خوبان یکی وفا نکند! ن. مرغی که انجیر میخورد نوکش کج است! س. آب آمد از روغن چرب تر! ع. چای نخورده فامیل شدن! ف. از کوزه همان برون تراود که در اوست! ض. بشنو و باور مکن! ق. عاقلان دانند! ر. تو گفتی، ما هم باور کردیم! ش. دم خروس را باور کنیم یا قسم حضرت عباس را! ت. مفرداتش خوب است ولی مرده شوی ترکیبش را ببرد! ث. به روباه گفتند شاهدت کیست؟ گفت: دمم! خ. ماهی از سر گنده گردد نی ز دم! ذ. تو بدم، بمیر و بدم! ض. شاهنامه آخرش خوش است! ظ. اگر برای ما آب نداشت، برای تو نان داشت! غ. بازیبازی، با دُم شیر هم بازی!
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 188فهرست مطالب شماره 188
×