ایران مرمریت سپاهان

@iranmarmarit

تولید کننده سنگ دانه بندی شده و پودر سنگ جوشقان در 15 سایز مختلف شامل:
1.گردویی 2.بادامی درشت 3.بادامی ریز 4.پنج درشت 5.پنج ریز 6.نمره چهار 7.سه درشت 8.سه ریز 9.دو درشت 10.دو ریز 11.نمره یک 12.خشخاشی 13.شکری 14.خاک سنگ 15.پودر آسیابی

×