×

شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان رشت

مشخصات نمایشگاه ، برگزار کننده ، اطلاعات تماس :

نام نمایشگاه : شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان رشت

تاریخ : 28 تا 31 خرداد 1398شهر : رشت
شانزدهمین-نمایشگاه-صنعت-ساختمان

شرکت کنندگان در نمایشگاه

×