×

دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان سنندج

مشخصات نمایشگاه ، برگزار کننده ، اطلاعات تماس :

نام نمایشگاه : دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان سنندج

تاریخ : 16 تا 19 شهریور 1395شهر : سنندج

نمایشگاه های مرتبط

شرکت کنندگان در نمایشگاه

×