×

اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند قم

مشخصات نمایشگاه ، برگزار کننده ، اطلاعات تماس :

نام نمایشگاه : اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند قم

تاریخ : 29 اردیبهشت 1395شهر : قمشماره های تماس : 025-37755126سایت : scconf.ir

شرکت کنندگان در نمایشگاه

×