×

اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی ایران قم

مشخصات نمایشگاه ، برگزار کننده ، اطلاعات تماس :

نام نمایشگاه : اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی ایران قم

تاریخ : 22 تا 23 مهر 1394شهر : قمبرگزارکننده : دانشگاه صنعتي قمشماره های تماس : 2536641601سایت : smfe.ir

شرکت کنندگان در نمایشگاه

×