تهویه مهر برسا

دریچه های تنظیم هوا و دمپر کانالهای هدایت هوا ( گرد و چهارگوش) سیستم شوتینگ زباله

×