خانه سازی پارسمان سازه(کوبیاکس)

گروه پارسمان
شرکت مهندسی طراحی و اجرای سازه، شیمی ساختمان(تولید و اجرا)، تکنولوژی سقف نوین کوبیاکس، تجهیزات ساخت و قالب

×