هلدینگ آیهان (شرکت آیهان سازه اسپادانا)

هلدینگ آیهان
تامین و تولید کلیه مصالح و تجهیزات ساختمانی و پروژه های عمرانی
مجری ساخت شهرک های مسکونی و مجموعه های انبوه سازی

×