هومس

شرکت اهنود فلز خانه ها (هومس) متشکل از گروه مهندسین مجرب در زمینه صنعت ساختمان و صنایع جانبی می باشد .
- مدیریت مجموعه شرکت شامل هیئت مدیره به شرح ذیل است :
1- آقای هندس هومان پیکانی فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی دارای لیسانس معماری در سمت مدیر عامل شرکت .
2- آقای مهندس مسعود نوباشی فارغ التحصیل دانشگاه علم و صنعت یران دارای فوق لیسانس مهماری وشهر سازی در سمت رئیس هیئت مدیره .
کادر فنی :
- خانم مهندس صبا حسینی لیسانس طراحی صنعتی از دانشگاه قزوین
- آقای مهندس حامد هارونی پور طراح و فوق لیسانس انفورماتیک
- فرآیند طراحی و ساختار محتوی توسط گروه طراحی هومس بر اساس نیازهای کارفرما و درخواسن ایشان صورت گرفته و از این جهت شرکت هومس سرآمد نوآوری و هنر در زمینه صنایع فلزی وابسته به ساختمان شامل :
1- طراحی و توید قطعات نمای فلزی CNC شده و قطعات اتصالات .
2- طراحی و تولید قطعات نرده و حفاظ و جان پناه به روش CNC .
3- طراحی و تولید قطعات پله معلق به روش CNC .
4- طراحی و تولید پارتیشن های داخلی و خارجی به روش لیزربرش .
5- طراحی و تولید درب های بیرونی ساختمان و گیت های باغ ها و حفاظ باغ ها به روش لیزربرش .

×