سجاد کلوانی

اجرای سیستم ارتینگ(چاه ارت و شبکه راد کوبی)، صاعقه گیر، اجرای سیستم SRG، اجرای همبندی اسکلت ساختمان، اجرای همبندی صاعقه گیر، اجرای سیستم ارت مادام العمر و...

×