میلاد آقازاده

اجرای کلیه امور:

مش گذاری ( مسلح سازی بتن ) پیش از کف سازی و بتن ریزی محوطه و کف سازی صنعتی بتنی پارکینگ سوله سالن جایگاه سوخت و پمپ بنزین کارگاه کارخانه و باند و پیاده رو

ما کارشناس هستیم

اجرای تخصصی انواع کفپوشهای صنعتی پایه سیمانی و غیره (بتن سخت ضد سایش رنگی) جهت استفاده در کفسازی انبار ها، کف سازی کارخانجات،

×