تنها حضور در نمایشگاه مهم نیست

شهر : تهران

چاپ در شماره 304 پیام ساختمان ، مورخ 1396/03/13

تنها حضور در نمایشگاه مهم نیست، چگونگی حضور مهم تر است
توزیع رایگان بین تمام بازدیدکنندگان و شرکت کنندگان

#نشریات_و_مراکز_اطلاع_رسانی

×