کانال های پیش ساخته هدایت آبهای سطحی

شهر : تهران

چاپ در شماره 318 پیام ساختمان ، مورخ 1396/06/25

درپوش ها با مقاومت وزنی متفاوت از 1/5 تن تا 90 تن

محصولات و خدمات :
  • هدایت آبهای سطحی نیکول و هاراتون در ایران

#تجهیزات_تاسیساتی

×