نرم افزار شارژ ساختمان برج

شهر : اصفهان

قیمت : 1,500,000 ريال

نرم افزاری برای مدیریت شارژ و حسابداری
ساختمانهای تجاری، اداری و آپارتمان های مسکونی
که هیات مدیره ساختمان را تنها با داشتن آشنایی ابتدایی به کامپیوتر در اداره هر چه بهتر هزینه های ساختمان یاری رسانده و موجب شفافیت هزینه پرداختی خاص شارژ ماهیانه توسط مالکین و مستاجرین ساختمان ها می گردد.
نرم افزار با شیوه های محاسباتی مختلف شارژ عدالت تقسم شارژ و شفافیت حساب واحد ها را برای مالکین و مستاجرین فراهم میکند.
1.شارژ واحدی
2.شارژ متراژی
3.شارژ نفری
4.شارژ نفر متراژی
5.شارژ واحدی + شارژ متراژی
6.شارژ واحدی + شارژ نفری
7.شارژ واحدی + شارژ نفر متراژی
8.شارژ نفری+ شارژ متراژی
9.شارژ واحدی + شارژ متراژی+ شارژ نفری
10.شارژ بر اساس هزینه مناسب مجتمع های مسکونی
نرم افزار شارژساختمان برج تمامی حالت های محاسبه شارژ را پشتیبانی میکند. و دارای دسترسی به اطلاعات مالکین ، مستاجرین، واحد ها، امکانات واحد،و گزارش های مربوطه است.
در بخش حسابداری برای هزینه ها ، .حساب واحد، دریافت ها و پرداخت ها ،بانکها، صندوق و تنخواه، درآمد، چک ها و حساب سالانه و تراز است که بدون داشتن پیچیدگی های نرم افزار حسابداری به سادگی این گزارش ها را برای کاربر فراهم میکند.
و همچنین دارای بخش هایی مانند مجوز ورود ،تقویم کاری،دفترتلفن،و بخش پیامک برای ارسال پیام به مالکین، مستاجرین،پرسنل است که برای اطلاع رسانی مورد استفاده قرار می گیرد.

#نرم_افزار

×