حسابداری

شهر : تهران

چاپ در شماره 324 پیام ساختمان ، مورخ 1396/9/18

موسسه حسابداری ترازارقام ایرانیان آماده ارائه خدمات ذیل می باشد: ارائه خدمات مشاوره مالیاتی وحسابداری وارزش افزوده -تنظیم اسناددفاترقانونی روزنامه وکل اشخاص حقیقی وحقوقی تحریر اظهارنامه مالیات بردرآمدعملکرد سالیانه -کنترل بهای تمام شده کارخانجات وکارگاهها وانبارگردانی حسابداری شرکتهای پیمانکاری وتهیه صورت وضعیت پروژه عمرانی انجام امورحسابداری ورشکستگی وتهیه گزارشات جهت ارائه به سازمانهای تشخیصذیربط -پیگیری پرونده مالیاتی استرداد،تهیه لوایح مالیاتی و حضور در مراجع مالیاتی رسیدگی به اعتراض برگه

محصولات و خدمات :
  • حسابداری

#نرم_افزار

×