شرکت سیمان کردستان,

شهر : تهران

چاپ در شماره 332 پیام ساختمان ، مورخ 1397/1/26

شرکت سیمان کردستان فرزند بالغ صنعت سیمان کشور ,استقبال پیمانکاران پروژه های عمرانی کشور از دستاوردهای شرکت سیمان کردستان ,

محصولات و خدمات :
  • سیمان,

#سیمان

×