داربست فلزی روحی

امکان تهاتر با سازندگان وجود دارد

نصب واجرای داربست سراسر نقاط

اجاره اجرای داربست.حفاظ .چهارپایه چرخدار.تخته بنایی سراسر تهران برای هرمتراژ
وبرای شمال وقم (درصورت متراژ بالا)

#داربست_و_کلایمر

×