پروفیل آلومینیوم

شهر : تهران

پروفیل اکستروژن آلومینیوم

تولید انواع پروفیل آلومینیوم نظیر فین تیوب ، هیت سینک ، پروفیل شیاردار و پروفیل های سرما ساز و گرما ساز به روش اکسترود آلومینیوم

#ورق_کامپوزیت_ورق_آلومینیوم

×