بازدید امروز تا این لحظه 4031 بار

شیر های گاز و آب

شهر : دماوند

چاپ در شماره 263 پیام ساختمان ، مورخ 1395/05/02

محصولات و خدمات :
 • دسته دو طرفه "3.8
 • دسته دو طرفه "1.2
 • دسته دو طرفه "3.4
 • دسنه اهرمی "11.4
 • دسته اهرمی "11.2
 • دسته اهرمی "2
 • دسته اهرمی مجرای کامل "3.8
 • دسته اهرمی مجرای کامل "1.2
 • دسته اهرمی مجرای کامل "3.4
 • دسته اهرمی مجرای کامل "1
 • دسته اهرمی ساقه بلند "1
 • دسته اهرمی "1.2
 • دسته اهرمی "3.4
 • قفل شونده "1
 • قفل شونده "11.2
 • دسته دو طرفه "1.2
 • دسته دو طرفه یک طرف رو پیچ "1.2
 • دسته دو طرفه دو طرف رو پیچ "1.2
 • دسته اهرمی یک طرف رو پیچ "1.2
 • دسته اهرمی دو طرف رو پیچ "1.2
 • دسته اهرمی "1.2

#شیرآلات_صنعتی

×