دیدگاه خوانندگان :

ماشین سازی احمدآسیا تولید کننده انواع گیوتین الکترومکانیک و هیدرولیک و پرس برک در طول و تناژهای مختلف و خم کن تمام هیدرولیک نشانی کارخانه:آبیک ،شهرک کاسپین 2-بلوار استاندارد-بلوار فن آوری- نوآوری 1 شماره تماس:4-32884113-028 آدرس سایت :www.ahmadasia.com

ماشین سازی احمدآسیا تولید کننده انواع گیوتین الکترومکانیک و هیدرولیک و پرس برک در طول و تناژهای مختلف و خم کن تمام هیدرولیک نشانی کارخانه:آبیک ،شهرک کاسپین 2-بلوار استاندارد-بلوار فن آوری- نوآوری 1 شماره تماس:4-32884113-028 آدرس سایت :www.ahmadasia.com


×