کوره سوزاننده گاز- اکسیداسیون حرارتی(Incinerator-RTO)

شهر : تهران

کوره سوزاننده گاز- اکسیداسیون حرارتی(Incinerator)
این سیستم معمولاً برای کاهش آده های گازی چون VOC که جداسازی فیزیکی آن از هوا سخت یا غیر اقتصادی باشد، به کار می رود. در این روش، گازهای آده در فلر رو باز و یا کوره بسته، به آسانی می سوزد. هواکار بسته به حجم و غلظت آده و اقتصاد طرح، سیستم های اکسیداسیون باز و یا کوره بسته را پیشنهاد می نماید. با بازیافت حرارت در فرایند می توان راندمان سیستم را نیز افزایش داد(سیستم های RTO ).

یک دستگاه احتراق است که ترکیبات آلی فرار (VOCs)، آده های خطرناک هوا (HAPs) و بوها را با تبدیل (از بین بردن) انتشار گازهای گلخانه ای به CO2 و H2O از طریق استفاده از گرما قبل از تخلیه آنها به محیط کنترل می کند. جو RTO ها می توانند بازده حرارتی تا 97٪ و راندمان تخریب که می تواند بیش از 99٪ باشد به دست آورند.

عملکرد کلی RTO
کوره های سوزاننده در زمره روش های متعارف پالایش گازهای آلی است. در این روش، این گازها در یک محفظه به کمک سوخت سوزانده می شوند. در این طر ح، از کوره با قابلیت بازیابی حرارت ( Regenerative Thermal Oxidizer ) استفاده شده است: هوای سوزانده شده از یک بستر بازیاب متشکل از پکینگ های سرامیکی عبور می کند. حرارت هوا توسط ای ن بستر جذب می گردد. سپس با تغییر جهت جر یان، هوای ورودی از این بستر گرم عبور می کند و با جذب حرارت، عمل پیش گرمایش صورت می پذیرد تا سوخت کمتری جهت رساندن دم ای هوا ب ه درجه حرارت مطلوب مصرف گردد. در نتیجه به مقدار قابل ملاحظه ای از هزینه بهره برداری کاسته می شو

#سایر_موارد_خدمات_تاسیسات

×