عباس بالاخانی

@balakhanysara

پیمانکاری و عایق کاری داملا
1_فروش و اجرا ایزوگام
2_آب بندی چاله آسانسور
3_آب بندی دیوار های عمودی و سقفهای شیروانی
4_آب بندی استخر و نمای ساختمان
5_کف سازی سخت صنعتی سالنهای تولیدی، محوطه انبار دارو، سالن های بهداشتی و سالن های ورزشی

×