شرکت آترین شیمی آذرداد

@atrincemicalsir

تولید کننده مایع فوم بتن و مجری پروژه ، تولید کننده بلوک های سبک ساختمانی ، مخترع فوم جدید آتش نشانی با کف پایدار و مخصوص و مخترع ماشین آتش نشانی جدید

×