آدرین شیمی اروند

@adrianshimisalehi

تولید کننده نوار وپرایمر لوله های نفتی وگازی همراه با تاییدیه رسمی شرکت گاز ملی

×