نقشه برداري | پیام ساختمان

نقشه برداري

آزمون ورود به حرفه مهندسان ۲۹ و ۳۰ بهمن ماه جاري برگزار می‌شود ترافيك و نقشه برداري برگزار مي‌شود. به گفته ويبا برگزاري اين آزمون، صلاحيت كاردان‌هاي فني ساختمان در شش رشته كارداني معماري، عمران، تاسيسات مكانيكي، تاسيسات برقي، شهرسازي و نقشه برداري و صلاحينتایج هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهرانه شكيب ٩٠٤نقشه برداري١- بهمن مومني مقدم ٢٥٦٥٢- شمس نوبخت ٢٢٧٩٣- غلامرضا لشكري١٥٩٨ترافيك١- كامبيز رضوي ۲۳۱۵٢- حسن زياري ۱۰۱۶شهرسازي١- جابر نصيري١٥٥٥٢- حكمت اميري١٣٠٦برق١- محمد هاشمي١٤٣٢٢- علي كريمي آنچساختمان، موتور محرکه خروج از رکودلمي گروه نقشه برداري،دکتر جليل شاهي گروه تخصصي ترافيک ،مهدي روانشادنيا گروه تخصصي عمران،دکتر حميد ناصير نصير گروه معماري،دکتر سيد عليرضا سيادتان گروه برق،محمد قاسمي پور گروه شهرسازي،محسن رجب زاده بي توجهي به نقشه‌هاي ساختمانيررات رشته نقشه برداري به امضا رسانديم. ضمن اينكه با ساير نهادهاي مرتبط از جمله وزرات راه و شهرسازي، سازمان نظام مهندسي، سازمان نقشه برداري كل كشور نيز ارتباطات خوبي برقرار كرديم. سال 73 وارد تشكيلات ن
وظيفه سازمان نقشه برداري تهيه اطلاعات براي توسعه پايدار و برنامه ريزي دقيق استرييس سازمان نقشه برداري كشور با بيان اينكه اشتغال در حوزه فناوري اطلاعات نيازمند نقشه است، افزود: وظيفه سازمان نقشه برداري تهيه اطلاعات براي توسعه پايدار و برنامه ريزي دقيق است.گزينه هاي پيشنهادي براي رياست سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور حوزه هاي نقشه برداري، ترافيك و شهرسازي به اهتمام گروه هاي تخصصي تهيه و به وزارت راه و شهرسازي جهت تصويب ارايه شد.