هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

موسسه مالي


ادغام بانك‌ها و موسسات مشروط بر وجود داراييمعاون پژوهشكده پولي و بانكي مي‌گويد: ادغام موسسات مالي و اعتباري يا بانك‌ها با يكديگر بايد فقط در شرايطي صورت بگيرد كه بحران در موسسه مالي ضعيف آنقدر عميق نباشد كه موسسه ديگر را هم تهديد كند.ادغام بانك ها، مشكل نظام بانكي را حل نمي كندتضعفان يك موسسه مالي را بدون مجوز بانك مركزي تاسيس كرد و جالب اينكه نسبت هاي صورت هاي مالي آن، از همه بانك هاي دولتي در آن زمان بهتر بود و سودآوري آن نيز به چندين برابر بانك هاي دولتي مي رسيد. عضو شوادامه فعاليت موسسات غيرمجاز و ضعف نظارت بانك مركزيبعد از آن موسسه مالي و اعتباري از بخشنامه دوم بانك مركزي سوء استفاده كرده و اين بخشنامه را به صورت بنر در سر درب شعبه هاي خود با عنوان " مهر تاييد بانك مركزي بر فعاليت موسسه آرمان " نصب كرد . به گزاراصلاح نظام بانكي كافي نيست امسال )۱۰موسسه مالي و بانك كوچك و بزرگ ورشكست مي‌شوند و حيات اين بانك‌ها تا۱۵ماه ديگر دوام ندارد . به گفته اين اقتصاددان ، خيلي از اين بانكها و موسسات درطول اين سالها در رقابتي كه با همديگر داشتندسايه سنگين ركود بر صنعت ساختمان سازيير پديده، موسسه مالي ميزان و صندوقهاي اعتباري بيشتر از ساير نقاط كشور است. مدير مسكن و ساختمان اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي گفت: اين رخدادها به نوعي اعتماد براي سرمايه گذاري در صنعت ساختمان اين