مسکن اجتماعي | پیام ساختمان

مسکن اجتماعي

عملکرد ساختمانی دولت های دهـم و یـازدهمقالب طرح مسکن اجتماعي بسازد‌، درحالي که ما براي جبران مافات بايد سالانه حداقل يک ميليون واحد مسکوني بسازيم‌. به اعتقاد من اگر مسکن مهر بر اساس اصول و قواعد جديد و با نظارت وزارت راه و شهرسازي ادامهورود تعاونی‌ها به بازار سرمایه، واگذاري مسکن اجتماعي به تعاوني‌ها و ورود به تابلو‌هاي بورس و حضور دوباره تعاون در عرصه اقتصادي کشور عنوان شد‌. به اين معني که مطابق با آنچه در احکام سند توسعه برنامه آمده‌، بـخش تـعـاون تا پايآمادگی تعاونی ها برای کمک به دولتن در ساخت مسکن اجتماعي چگونه خواهد بود‌؟در دوره قبل ما تعاوني‌ها را براي مسکن مهر بسيج کرديم که اتفاق بسيار خوبي بود با اين ديدگاه که مردم بي‌بضاعت خانه دار شوند و اين اتفاق هم افتاد‌. البته نقامُسکن روانی برای درد مُزمن مسکن و ازجمله مسکن اجتماعي هنوز هيچ خبري از آنها نيست‌! اما واقعيت اين است که مشکل مسکن و اقتصاد کشور وام‌هاي بدتر از دام نيست‌! و با اين وام‌ها به نظر نمي‌رسد مسکن خود از رکود خارج شود و ناجي اقتصاد شهروند زدایی درشهرهای جدیدسکن کوچک، مسکن اجتماعي و مسکن استيجاري استفاده شود. تأمين مسکن ملکي براي اين گروه‌ها به دليل فاصله قيمت تمام‌شده براي آنها و قيمت‌هاي بازار، منجر به فروش اين واحد‌ها به گروه‌هاي با درآمد بالا‌تتعاونی ها به عرصه ساخت‌وساز باز می گردند؟يکي از بخش‌هاي فعال در ساخت‌وساز کشور تعاوني‌هاي مسکن هستند که بنا شده تا در طرح جديد دولت يعني ساخت «مسکن اجتماعي» مشارکت جدي داشته باشند.صنعت ساختمان در آیینه پیام ساختمان ناتمام‌، مسکن اجتماعي نامعلوم» بود «راهکار‌هاي خروج از رکود مسکن» بررسي شد که يکي از آنها «پيامد‌هاي پرداخت وام 50 ميليوني» بود‌. «پايان کابوس تهراني ها»‌، «تشديد برخورد با ساخت وساز‌هاي مجاز» و «مجمن فرسوده نیستم، الکی مثلا اکازیونم!سکن اميد، مسکن اجتماعي، مسکن پاک، صندوق هاي زمين و مسکن و ... ارائه شده ولي هنوز تعداد مستاجران کشور زيادند، خانه هاي خالي زياد هستند، اجاره خانه ها بالاست، قيمت خانه و ملک و زمين زياد است، ساخت و سجایـگاه مسـکن در بـرنامه توسـعهم تقريباً مسکن اجتماعي حکمفرما بود. ارائه‌دهندگان طرح مي‌گفتند دولت بايد مانند کشورهاي سوسياليستي خانه‌هاي اجاره‌اي بسازد و در اختيار گروه هدف ازجمله زنان سرپرست خانوار، جوانان کم‌درآمد و افراد کم‌دپيروزي جمهوري خواهان ، روند تحریم ها و بازار مسکن اند و طرح مسکن اجتماعي را نيز در برنامه خود داشته باشد‌. ايران از سال‌ها پيش دچار تحريم بود اسماعيل کوثري‌، عضو کميسيون امنيت ملي مجلس به پيام ساختمان گفت‌: نبايد دولت از توافقات به عنوان عامسرنوشت یک‌سال آینده ساختمان حمايتي‌، مسکن اجتماعي و‌.‌.‌. اين بخش را از رکود خارج کنند اما با همه اين تدابير و با تمام تلاش‌هاي وزير راه و شهرسازي بازار مسکن در رکود به سر مي‌برد‌. تأمين بودجه بخش عمران کشور که پروژه‌هاي مسکن وتراژدی بــــــزرگ مسکن مهرافته ساخت مسکن اجتماعي براي حل مشکل مسکن مردم در دستور کار سران قرار دارد. ژاپن از سال 1990 تا 2000 طي دو دوره پنج‌ساله، حدود 15 ميليون واحد مسکوني ساخت که سهم HUDC ها و تعداد واحدهاي حمايتي دولت حدودعمر ساختمان‌ها 100 سال می‌شود: طرح‌هاي مسکن اجتماعي و پاک و حمايتي و اينها هم، براي اين است که وقتي وزيري مي‌آيد بايد حرف‌هاي خوبي زده شود که زدند! اينها مثل زمين متري است که آقاي دکتر عبدالعلي‌زاده مي‌فروختند!مسکن مهر ناتمام، مسکن اجتماعی نامعلوم شود، طرح مسکن اجتماعي را ارائه کرد. همچنين طرح هايي با رويکرد توسعه بازار مالي مطرح شد تا شرايطي را بوجود آورد که مردم بتوانند از درآمدهاي آينده خود مالک خانه شوند. با اين اوصاف، آن طور که به نظر مي صدای ساکنان بافت فرسوده شنیده نمی شودايي همچون مسکن اجتماعي و ساير برنامه هاي سکونتي در حال برنامه ريزي است، اما مهم تر از اين برنامه ها، توسعه سکونتگاه هاي رسمي در داخل شهرهاست براي توليد قطعات زمين بزرگ، کيفيت ساخت بالا دقيقا در کنار م