مديريت شهري | پیام ساختمان

مديريت شهري

واکنش تشکری به اظهارات شهر فروشي و قانون فروشي محسن هاشمی تشکري هاشمي در خصوص اظهارات اخير محسن هاشمي رفسنجاني مبني بر عملکرد مديريت شهري در مترو تهران، توضيحاتي را ارائه دادوزارت راه و شهرسازی در دو سال گذشته چه کرده است؟با همكاري مديريت شهري و مردم در قالب ارتقاء سرانه هاي خدمات شهري از قبيل پروژه هاي احداث مراكز آموزشي، بهداشتي، ايجاد دسترسي، روشنايي معابر و... اجرا و يا در حال انجام است.تشكيل ستادهاي توانمندسازي اس نامهربانی با مسکن مهر جایز نبودرد، دوره «مديريت شهري با عنوان امكانات و دورنماها» را در سال 1376 در كشور هندوستان و دوره «شهرسازي با معماري مدرن» را نیز در سال 1383 در كشور سنگاپور گذرانده است. مهندس صومعلو سالها در پست ها و سمتمعماري به‌مثابه جاذبه گردشگريانديشي در مديريت شهري آنها را از محلات قديمي با هويت دور كرده و به بالا و بالاتر كشانده است؛ به‌گونه‌ای كه انسان و فضا و معماري با يكديگر همخواني ندارند و شما در ميدان رضاشاهي حسن‌آباد، انسان حسن‌آشهرداری با کسی شوخی نداردکارشناسان مديريت شهري را درآورده‌است‌. در ادامه تهيه سلسله گزارش‌هاي پيام ساختمان از مراجعات مردم به شهرداري‌، سراغ يکي ديگر از مناطق 22 گــــانه شهرداري رفته‌ايم‌: دو گانگي نهاد‌هاي مسئول ساخت وشهرداری با کسی شوخی نداردکارشناسان مديريت شهري را درآورده است. در ادامه تهيه سلسله گزارش هاي پيام ساختمان از مراجعات مردم به شهرداري، سراغ يکي ديگر از مناطق 22 گــــانه شهرداري رفته‌ايم: دو گانگي نهادهاي مسئول ساخت وساز تهران غیرقابل سکونت می شودن شيوه از مديريت شهري بر روي اقشار اجتماعي داشت اما به حکم مشاهدات ميداني مي‌توان دريافت كه اقشار متوسط و پايين در 10 سال گذشته از مناطق متوسط شهر به سمت مناطق پايين و ارزان‌تر نقل مکان كرده‌انددرآمد شهرداري‌ها از كجا مي‌آيد ؟شهرسازي و مديريت شهري در اين دوره تحولات زيادي داشته كه بزرگ‌ترین و اساسي‌ترين آن جايگيري شهرداري در مركز تصميمات شهري است. به گفته عليرضا قهاري، عضو انجمن مفاخر معماري ايران «جايگاه شهردار در ویروس پیروز شهرفروشی!معاون محترم وزير راه و شهرسازي چند روز پيش در واکنش به نحوه مديريت شهري از قِبَل فروش شهر و تأمين درآمد‌، زبان به انتقاد گشود و گفت‌...خدمات یا لطمات عوارض جدید ساختاين مشاور مديريت شهري تهران در پاسخ به سؤال خبرنگار ما که آيا گرفتن چنين پولي از مالکان توجيه منطقي دارد‌، اظهار داشت‌: به هرحال مديريت شهري همين ابزار‌ها را دارد‌. نتيجه واقعا مصوبه دريافت ا7سؤال ساختمـانی از مجلس نشینـان كارگري و مديريت شهري و روستايي، در مجلس با رويکردهاي مختلف شهري و اقتصادي تشکيل‌شده اما کارکرد هيچ‌کدام از اين فراکسيون‌ها و خروجي آنها مشخص نيست. همان‌گونه که استيضاح حق نمايندگان مردم است، طربافت فرسوده چگونه نوسازی می شود؟ منابع در مديريت شهري ظرفيت لازم براي توسعه منابع را ببينيم بنابراين در اين تعريف نوسازي کالبدي محله به توسعه محله تغيير مي‌يابد 2‌- توانمند‌سازي يعني اينکه زمينه همه حمايت‌ها اعم از فني‌، اداري و اجمهمان ناخوانده؛ بلند مرتبه سازیي که نظام مديريت شهري را موظف به تدوين ضوابط بلندمرتبه‌سازي کرده‌، اين کنفرانس سند راهنمايي باشد براي اينکه چه موضوعاتي بايد موردتوجه قرار بگيرد‌. وي در پايان در مورد رعايت حقوق همسايه‌ها گفت‌: پيضوابط نمایشی در نمای ساختمانهيز شود‌. مديريت شهري‌، براي تضمين اجراي ضوابط نما‌، عدول از حداقل‌هاي پيش بيني شده در ضوابط را جزو خطوط قرمز مربوط به پايان کار قرار داده‌است به اين معني كه اگر «نما» با دستورالعمل‌ها تناسب نداشته نفله 11 ميليارد تومان نخاله ساختمانيايد توسط مديريت شهري پيش بيني شود‌. اجراي جسته گريخته ساماندهي پسماند ساختماني با وجود اجراي جسته گريخته طرح ساماندهي پسماند‌هاي عمراني و ساختماني در برخي شهر‌ها‌، در برخي ديگر از مناطق شهري
نقاط ضعف قانون نظام مهندسي بايد برطرف شود و ساز به مديريت شهري برمي‌گردد، گفت: ما در آيين‌نامه كنترل ساختمان كاملا به اين موضوع توجه كرده‌ايم كه شهرداري به هيچ وجه حق ندارد از ضوابط آيين‌نامه كنترل ساختمان عدول كند و چنانچه مهندس يا مهندسان تاثير مگاپروژه صدر بر بازار مسكن اقتصاد و مديريت شهري با اشاره به نتايج يكي از تحقيقات علمي كه در شماره زمستان اين نشريه درج شده است، گفت: يكي از كاركردهاي دانش اقتصاد شهري تحليل اثرات منفي و مثبت پروژه هاي بزرگ مقيايس بر اوضاع اقتصرويكرد حفاظت و احياي محدوده هاي تاريخي - فرهنگي 168 شهر كشور ابلاغ شدنقش محوري مديريت شهري (شوراها و شهرداري‌ها) و با توجه به ضرورت ايجاد يك فضاي مديريتي هماهنگ، يكپارچه و با اختيارات جامع و كافي و همچنين نظر به تاكيد ماده 115 قانون برنامه چهارم و آيين نامه اجرايي آن، زلزله، سيل، فرونشست و اقتصاد غيررسمي بحران هاي حاد پايتخت اقتصاد و مديريت شهري با بيان اينكه برنامه 5 ساله دوم شهرداري تهران مقرر كرده است هر سال 10 درصد سهم درآمدهاي پايدار بهبود يابد، افزود: تاب آور كردن شهرها در حوزه اقتصادي منوط به بازنگري در وضعيت درآمجولان بساز و بفروش ها در برخی مناطق شهریاگرچه حاشيه‌نشيني اين روزها واژه غريبي با سيستم مديريت شهري است، اما هنوز هم درست در يك قدمي مركز پايتخت، هستند برخي محلاتي كه با تانكر آبرساني مي‌شوند و مردم، شيوه خاص زندگي خود را دارند.منطقه ۲۲ انگشتر تهران بود اما...؛ زيرا در مديريت شهري، پول در بستر خلاف به دست مي آيد. مديرعامل شركت تهيه كننده دومين طرح تفصيلي منطقه ۲۲ خاطرنشان كرد: تا زماني كه ما در منطقه ۲۲ حضور داشتيم مسائل را كنترل مي‌كرديم ولي بعد از اينحدود 2.5 ميليون خانه خالي در ايران وزير مسكن گفت: آخرين آمار مركز آمار ايران نشان مي دهد دو ميليون و پانصد و هشتاد و هفت هزار خانه خالي وجود دارد كه عمدتا در مناطق شمال شرق است و شاهدي بر سياست هاي كاملا ناصحيحي مديريت شهري بوده است.بيش از ۱۹ ميليون نفر در بدمسكني بسيار شديدي به سر مي‌برندعباس آخوندي وزير راه و شهرسازي ظهر امروز در حاشيه جلسه هيأت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سوال كه رئيس‌جمهور در سخنان روز گذشته به عدم خروج بخش مسكن از ركود اشاره كردند، آيا دولت براي رفع اين مشكل نمي‌خواهد اقدامي كند، گفت: بازار مسكن يكي از بازارهايي است كه بيشترين دستكاري در آن شده بود، بنده آمارهاي سال 95 را مرتب به مردم گزارش كرده‌ام، اعتقادم بر اين است كه به دليل اينكه همكاري و اتحادي كه بين مديريت شهري تجارت با سوداگران صورت گرفته، بيش از 250 ميليارد دلار ثروت ملي ايران عاطل و باطل مانده است. تا ۱۲سال آينده يك تهران ديگر ساخته مي‌شود در ايران مديريت شهري است. چرا كه موضوع شهر به مال و تجاره تبديل شده است به طوري كه قانون و ضابطه خريد و فروش مي‌شود. به گفته آخوندي، وقتي يك نظام شهرفروشي روي مي‌دهد و حاكم مي‌شود نتيجه آن اين مي‌شهرداري‌ها تجارت شهري مي‌كنندوزير راه و شهرسازي با بيان اينكه شهرداري‌ها از نهاد مديريت شهري به نهاد تجارت شهري تبديل‌ شده‌اند، گفت: سياست‌هاي دولت قبل ، سياست پس انداز در اقتصاد مسكن را از بين برد و امروز با بازار بمباران شده مسكن مواجه هستيم.هرگونه ايجاد تعهد جديد برای احداث بناهای بلند ممنوع شد فت و بايد مديريت شهري و مديريت مركزي يك نقطه پاياني براي توسعه شهري تهران و كلان شهرها قرار دهد. ظرف ۶ ماه ضوابط شهري بر مبناي ريل تدوين مي‌شود وي با اشاره به تردد بيش از ۴۰۰ هزار خودرو در روز د