کيفيت | پیام ساختمان

کيفيت

اصلاح ساختار صنعت برق کشورتند، گفت: کيفيت و ارتقاي کيفي در صنعت برق براي وزارت نيرو حائز اهميت است. وي با بيان اينکه هر کيلووات ساعات برق را به مبلغ حدود 50 تومان در اختيار هموطنان قرار مي‌گيرد، گفت: قيمت تمام شده هر کيلو780 هزار انشعاب غيرمجاز آب و برق ابع آب و کيفيت منابع آب و برق و سامانه ها که جزو خدمات حاکميتي هستند، بايد از توجه ويژه اي برخوردار شوند. ستار محمودي با بيان اينکه در برنامه ششم بحث آب به عنوان بحث خاص و ويژه‌اي مطرح خواهد بود کتدوين استاندارد مصرف آب تجهيزات خانگيوب‌گذاري، کيفيت مواد، ميزان ضربه‌پذيري و... بحث و تبادل‌نظر مي‌شود. عبادي افزود: هدف وزارت نيرو به‌ غیر از استاندارد، بحث حساس‌تري به‌نام مصرف آب است که بسيار حائز اهميت بوده و در آن مشخص مي‌شود از اخطار های غیابی تا کارمندان بسازبفروشاغراق نيست اگر بگوييم کيفيت زندگي شهري معلول عملکرد شهرداريهاست. هراندازه در تصميم گيري هاي اين نهاد، منافع عمومي با لحاظ کردن توسعه پايدار موردتوجه قرار بگيرد، به همان اندازه نظم و انضباط در شهر حاکم خواهد شد. سهم ناچیز ساختمان از یارانه تولیديانا کاهش کيفيت توليدات بزنند‌. با روي کار آمدن دولت يازدهم عليرغم اکراه دولت اما اصرار مجلس مرحله دوم اين طرح نيز اجرايي شد تا افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي عملياتي شود‌. آخرين افزايش قيمت را هم در تککیش؛ كارگاه بزرگ ساخت و سـازبر ارتقاي کيفيت مصالح ساختماني و رسيدن به ايده‌آل‌هاي مطلوب در اين صنعت‌، افزود‌: با توجه به شايستگي و توانمندي مهندسان ايراني بايد در بحث ضوابط اجرايي و نيروي انساني متبحر به جايگاهي برسيم که دسهم ناچیز ساختمان از یارانه تولیديانا کاهش کيفيت توليدات بزنند‌. با روي کار آمدن دولت يازدهم عليرغم اکراه دولت اما اصرار مجلس مرحله دوم اين طرح نيز اجرايي شد تا افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي عملياتي شود‌. آخرين افزايش قيمت را هم در تکاز استاندارد داشتن تا استاندارد ماندن50 درصد ساخت‌وساز مربوط به نحوه طراحي ، نظارت و اجراست و استفاده از مصالح با کيفيت، نيمي ديگر از مبحث ساختوساز اصولي به شمار مي‌رود. بنابراين توجه به اين موضوع بسيار حائز اهميت است. چـــرا خـــرابي‌هــا آباد نمي‌شود‌؟! مي‌کشد‌؟ کيفيت اين بازسازي‌ها چگونه بوده‌است‌؟ و... در همين رابطه سراغ کارشناسان و صاحب نظران رفته‌ايم که ماحصل آن در زير آمده‌است‌. هويت بر باد رفته بم رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تسهيلات نوسازي هدفمند شوداگر اين تسهيلات باعث استفاده از مصالح استاندارد شود‌، مي‌توان گفت در مسير درستي هدايت شده‌است‌، بدين معنا که به جاي پول نقد به متقاضي حواله‌اي داده شود که از کارخانه‌هاي توليدکننده مصالح استاندارد مصالح خودش را با کيفيت بهتر و قيمت ارزان‌تر تهيه کند‌ تهران غیرقابل سکونت می شود رونق و کيفيت به شهر‌ها داده‌اند‌. عموما كارشناسان راه حل اين وضعيت را تغيير رويه شهرداري و توسل به درآمد‌هاي مالياتي مي‌دانند كه در تمام تاريخ ايران قبل از تسلط نفت بر كشور و تراكم‌سازي در شهر شهروند زدایی درشهرهای جدیدر به کاهش کيفيت زندگي در اين شهر‌ها و عدم جذب جمعيت در اين مناطق شده است. وي گفت: طي چند سال آينده، حدود 30 درصد از جمعيت شهرهاي مادر به‌عنوان سرريز جمعيتي، مکاني در اين شهر‌ها ندارند، و بنابرايهـدیــه مجـلس به دولـتاز‌هاي بي‌کيفيت هستيم‌. حال تصور کنيد که سازمان نظام مهندسي مستقل شود‌. مجلس مانع فاجعه شد محسن بهرام غفاري‌، پايه گذار مقررات ملي ساختمان و تدوين گر پيش نويس قانون نظام مهندسي و کنترل ساختما اهتزاز پرچم کشورهای اروپايي در نمايشگاه نفتي با درجه کيفيت 4 و 5 مي‌سازند‌. متأسفانه در صنعت نفت عليرغم استاندارد‌هاي بالايي كه براي محصولات مورد نياز لازم است‌، وقتي مجبور مي‌شويد دستگاهي بخريد و پول هم نداشته باشيد حاضر هستيد از هرجايي آن ر ارتینگ،جان پناه مردم‎کميت‎‎و‎‎کيفيت توليد ‎مسکن‎‎با‎‎هزينه‎‎حداقل‎‎فکر‎‎مي کنيم بايد‎‎به‎‎مقررات‎‎و‎‎موارد ‏ايمني‎‎و‎‎بهداشت‎‎نيز‎‎علاقه‎مند‎‎بود .» سيستم ارتينگ جان پناه مردم نصب سيستم ارتينگ طبق استاندارد‌هاي جه