کميسيون اقتصادي | پیام ساختمان

کميسيون اقتصادي

دلالان جدید به بازار مسکن واردمی شوند . عضو کميسيون اقتصادي مجلس افزود: اگر وزارت راه و شهرسازي به دنبال راهکار صحيح براي پيش‌فروش است بدترين راه موجود را انتخاب کرده است و با اين کار نه‌تنها فعاليت بانک‌ها را مختل مي‌کند بلکه دلالانمقصد سرمایه ها پس از کاهش سود بانکیرد عضو کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين مطلب که متأسفانه در چند سال اخير نرخ سود بانکي با تورم مطابقت نداشته‌است‌، به پيام ساختمان گفت‌: با کاهش نرخ سود بانکي در راستاي تحقق عدالت اجتماعي و حمايتفرصت ها و چالش های اقتصاد 94 نايب‌رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در مورد عوامل مؤثر بر اقتصاد کشور به پيام ساختمان گفت: بيکاري رابطه مستقيمي با اقتصاد دارد و بايد براي حل اين معضل نگاه جامعي به عوامل مؤثر بر اقتصاد داشته باشيم. ممقصدآینده نقدینگی ارزی سرگرداناني‌، عضو کميسيون اقتصادي و نماينده فومن با بيان اين مطلب که دولت در يک سال اخير به خوبي جلوي دلالي و سوداگري را گرفته‌است‌، به پيام ساختمان گفت‌: نوسانات اخير مقطعي است و هيچ گاه افزايش قيمت ارز مبازار مسکــن، بهشت سوداگــرانهيمي، عضو کميسيون اقتصادي مجلس در اين مورد مي‌گويد: از ايرادات دولت نبود نظام جامع اطلاعاتي در حوزه املاک است، اين در حالي است که مجلس سيستم کارتکس را به‌عنوان يک سيستم جامع مورد تصويب قرار داد تا دپیامدهای پرداخت وام 50 میلیونی مسکنيئت‌رئيسه کميسيون اقتصادي مجلس در مورد اينکه آيا تصميم هيئت‌وزيران براي افزايش وام مسکن به مجوز شوراي پول و اعتبار نياز دارد يا خير،به پيام ساختمان گفت: وضعيت بخش مسکن به‌گونه‌اي است که بايد هرچه موافقان و مخالفان مالیات بر مسکننايب‌رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين مطلب که به دليل فشار وزارت راه و شهرسازي و ارائه گزارش به رئيس‌جمهور، ماليات بر عايدي مسکن در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم حذف شد، گفت: نمايندگان دولت و د