کميسيون اقتصادي | پیام ساختمان

کميسيون اقتصادي

دلالان جدید به بازار مسکن واردمی شوند گروه بازار ساختمان :طرح جدید وزارت راه و شهرسازی که قرار است از اواسط بهار امسال ابلاغ شود عملاً بانک ها را به عنوان ضلع سوم معاملات مسکن مطرح می کند. در این طرح، علاوه بر دو طرف معامله یعنی پیش خریمقصد سرمایه ها پس از کاهش سود بانکیدر حال حاضر تمام بازار های سرمایه درگیر دو مبحث مهم؛ توافق اولیه در مذاکرات هسته ای و تعیین نرخ سود بانکی هستند و مردم نگران اثرگذاری این دو مؤلفه بر بازار های اقتصادی کشور ازجمله بازار مسکن . متأسفرصت ها و چالش های اقتصاد 94 سال 93 با فراز و فرودهای بسیار در ابعاد اقتصادی رو به پایان است . برای تصمیم گیری فعالان اقتصادی در سال 94 در عرصه کسب وکار، داشتن اطلاعات از عوامل شش گانه مؤثر بر اقتصاد ایران که شامل آینده مذاکراتمقصدآینده نقدینگی ارزی سرگردانگروه بازار مسکن : بازار ارز در یک سال گذشته به دلیل انتظارات خوش بینانه مردم و تغییر سیاست خارجی و اقتصادی دولت توانسته بود با ثباتش ، نقش مهمی در اقتصاد ایران ایفا کند . به طوری که تورم نقطه به نقطهبازار مسکــن، بهشت سوداگــرانپیش از ورود به اصل بحث، به تعدادی از اظهارنظرهای فعالان و کارشناسان مسکن به شرح زیر توجه کنید: اطهاری: در سال های اخیر، سوداگران در بخش مسکن، بیشترین ساخت وساز را داشته اند که حباب مسکن در تهران پیامدهای پرداخت وام 50 میلیونی مسکنهیئت دولت جهت حمایت از احیا، نوسازی و بهسازی مسکن در بافت های فرسوده، وام 50 میلیون تومانی ساخت با نرخ سود 9 درصدی در بافت های فرسوده را تصویب کرد اما از همان روز تصویب این تسهیلات، ابهام های مختلفموافقان و مخالفان مالیات بر مسکنروزهای پایانی شهریور ماه در حالی بند مربوط به مالیات بر عایدی ملک توسط نمایندگان مجلس از لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم حذف شد که اغلب کارشناسان بازار مسکن معتقدند این مالیات سبب کنترل فعالیت های