کارداني | پیام ساختمان

کارداني

خانه تکانی در سازمان نظام مهندسی‌مهندسي و کارداني ساختمان استان‌ها، همچنين هدايت شوراي انتظامي استان‌ها به‌عنوان مراجع رسيدگي بدوي در راستاي اعمال صدور رأي، گفتگويي نيز با منوچهر شيباني اصل مديرکل دفتر تشکل‌هاي حرفه‌اي وزارت راه وتوانايي کـــاردان‌ها تبيين شودمسئوليت‌هاي کاردان‌ها را در حيطه نظارت و اجرا تعريف کنند و در آينده شاهد حضور پررنگ نظام کارداني استان‌ها خواهيم بود‌. بنابراين بايد بيش از اين توانايي کاردان‌ها تبيين شود چون هنوز بخش‌هايي مانند شهرداري‌ها و برخي از اعضاي حتي شوراي شهر تهران وجود دارند که از توانايي کاردان‌ها بي‌اطلاع هستند‌پیمانکار همان مجری ذی صلاح استزمان نظام کارداني ضمن مروري بر خاطرات خود در زمينه فعاليت‌هاي پيمانکاري و ساختماني‌، از شيوه انتخاب پيمانکار انتقاد کرد و گفت‌: در دهه‌هاي 60 تا 80 فراخوان و مناقصه داده مي‌شد و مسئولان از اينکه قيمتتشکل‌ها؛ هم افزایی یا چنگ اندازی؟!زمان نظام کارداني ساختمان رفته است‌: اتحاديه صنوف تشکيل شود علي اصغر کاردوست‌، عضو هيئت مديره انجمن صنفي شرکت‌هاي کنترل و بازرسي به خبرنگار پيام ساختمان گفت‌: اگرچه در صنعت ساختمان ما بين تشکل‌توپ بـــودجــه در زمين مجـلـسپشيمان از کارداني و روانه به سوي مهندسي‌، انبوه‌سازان و پيمانکاران طلبکار بيکار مي‌شود را در خود نهفته‌است‌. اگر به اين بخش از بودجه (‌عمراني‌) با نگاه انبساطي نگريسته شود نه تنها در حق ساير بخش‌ها اجپیام سـاختمان از نمایشگاه مطبوعات ن نظام کارداني ساختمان در بيستمين نمايشگاه مطبوعات از جمله مهمانان غرفه پيام ساختمان بود و به سؤالات خبرنگار ما پاسخ داد. مهدي مؤذن گفت: ما هنوز موفق به زيارت جناب وزير نشده‌ايم. البته معصنعتــی سازی امــروز مناسـب نیستزمان نظام کارداني ساختمان نيز با اشاره به اينکه هيچ راهي جز صنعتي سازي ساختمان نداريم ،گفت: صنعتي سازي ساختمان عليرغم اينکه موجب افزايش قيمت تمام‌شده واحد مسکوني مي‌شود اما نقش مؤثري در کاهش قيمت مصرفسنگر کاردانی را خالی می کنندرئيس سازمان نظام کارداني استان فارس از تلاش کاردان‌ها براي اخذ مدرک کارشناسي و ورود به سازمان‌هاي نظام‌مهندسي انتقاد کرد و ادامه اين روند را براي صنعت ساختمان کشور فاجعه‌بار دانست. آقای غفرانی ارجاع کار قانونی نیستزمان نظام کارداني استان آذربايجان غربي به نقد اظهارات غفراني پرداخته است. فروش خدمات در قانون نيامده وزير راه و شهرسازي در اجلاس هفدهم سازمان نظام‌مهندسي به‌درستي اشاره کردند که فروش خدمات مهدانشگاه فني و حرفه‌اي نيازمند توجه جديه در مقطع کارداني داير و فعال مي‌باشند و تعداد فارغ‌التحصيلان نيز با تعداد پذيرش ساليانه برابري دارد. رشته‌ در 32 مرکز دختران و 45 مرکز پسران وکارهاي عمومي ساختمان در 67 مرکز پسران و اجراي ساختمان‌ه