فرهنگ سازي | پیام ساختمان

پرتیراژترین نشریه ساختمان از 1382

فرهنگ سازي

بودجه 92 از توليد حمايت نمي كندنشان كرد: فرهنگ سازي براي مصرف كالاهاي داخلي نيز از نكات مهمي است كه بايد به عنوان يك تشخص ملي در نظر گرفته شود. ميلياردرها چگونه ميلياردر شدنداحتياج به فرهنگ سازي دارد. معتقدم؛ تجارت از حروف اول كلمات تجربه، جسارت، اعتبار، روابط خوب كاري و تخصص تشكيل شده كه بايد تخصص را از راه آموزش و سايرآنها را از طريق تجربه كسب كرد. آموزش هاي فني د
مردم چطور مانع خاموشي در تابستان ۹۶ شوند؟ راندمان، فرهنگ سازي و آموزش براي استفاده از سيستم سرمايشي بهينه با توجه به ساختمان و شرايط آب و هوايي و از جمله آن‌ها مي‌تواند در كاهش مصرف برق و كاهش هزينه‌ها اين صنعت بسيار مؤثر افتد. وي تأكيد كرد اقتصاد آب متولي واحدي در كشور مي خواهد گفته وي، فرهنگ سازي چگونگي مصرف، تغيير نگرش نسبت به آب در مناطق مختلف و پس از آن تعيين تعرفه براي آب، مراحل و مقدمات اين امر است كه البته بايد با اعمال قوانين همراه باشد. خزاعي يادآوري كرد: تا زمانيوضعيت منابع آبي كشور فاجعه است اما بايد فرهنگ سازي شود، تجهيزات لازم توليد شود و در اختيار كشاورزان قرار گيرد، دستگاه‌هاي مختلف بسيج شوند، علاوه بر شيوه آبياري نوع كشت را نيز بايد تغيير دهيم. به عنوان نمونه وزارت كشاورزي اعلام كردقرارداد همكاري بين بورس تهران و فرابورس امضاء شده آموزش و فرهنگ سازي و همچنين بازرسي از شعب شركت هاي كارگزاري را بر عهده دارند. حسيني مقدم اظهار داشت: براساس تفاهم ميان بورس تهران و فرابورس مقرر شد براي بازرسي در شهرستان ها از ظرفيت هاي موجود بوتصويب 121 طرح كلان ملي براي تحقق اقتصاد مقاومتيان سازي و فرهنگ سازي اقتصاد مقاومتي، توسعه اقتصاد دانش بنيان، عدالت بنيان كردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعي، ارتقاي توان توليد ملي و هدفمند سازي يارانه ها نيز از جمله برنامه هاي ملي 12 گانه اقتصاد مقا