فارغ التحصيلان | پیام ساختمان

فارغ التحصيلان

«دولت، نظام ملي ساخت و ساز و توسعه مهندسي در ايران»رد، پذيرش فارغ التحصيلان دانشگاه‌هاي ايران در دانشگاه‌هاي معتبر جهان و اجازه به كار آنان در كشورهاي توسعه يافته نشان از آن است كه ريشه مشكل در نظام آموزشي ايران قرار ندارد. اين مقاله در پي آن است كه ر
مشاغلی که تسهيلات ۹ درصدي مي‌گيرندتهرانيان، فارغ التحصيلاني كه دوره‌هاي كارورزي را بگذرانند از مزاياي حقوق و بيمه برخوردار مي‌شوند. در هفته‌اي كه گذشت رييس اتاق تعاون ايران، حذف هرگونه محدوديت از حضور بخش تعاون در بازارهاي پولي و م55 درصد مهندسان عمران بيكار هستند‌نماينده مردم اردبيل، نير، نمين و سرعين در مجلس‌ گفت: 55 درصد مهندسان عمران بيكار هستند در حالي كه بايد با ايجاد ظرفيت مناسب براي اشتغال اين فارغ التحصيلان دانشگاهي فكري اساسي كرد.رشد اشتغال متناسب با رشد اقتصادي تحقق يافت با انبوه فارغ التحصيلان جوياي كار مواجه خواهد شد، زيرا جمعيت دهه 1360 كه با رشد 3.9 درصدي در آن دوره زماني افزايش يافت ، هم اكنون به سن كار رسيده است. افزايش جمعيت جوياي كار از سوي علي طيب نيا وزير