عضو کميسيون | پیام ساختمان

پرتیراژترین نشریه ساختمان از 1382

عضو کميسيون

عملکرد ساختمانی دولت های دهـم و یـازدهمد مردم عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي به خبرنگار پيام ساختمان گفت‌: براي بررسي اين موضوع که نيکزاد عملکرد بهتري داشته يا آخوندي نخست بايد به بررسي دولت‌ها بپردازيم چون فضايي که در دوره قبل بسهم ناچیز ساختمان از یارانه تولیدباباجان‌، عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار پيام ساختمان با بيان اينکه کمک به توليد‌کننده‌، کمک به اقتدار ما در مذاکرات هسته‌اي است‌، اظهار داست‌: هم در قالب برنامه پنجم توسعه سهم ناچیز ساختمان از یارانه تولیدباباجان‌، عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار پيام ساختمان با بيان اينکه کمک بهتوليد‌کننده‌، کمک به اقتدار ما در مذاکرات هسته‌اي است‌، اظهار داست‌: هم در قالب برنامه پنجم توسعه عملکرد ساختمانی دولت های دهم و یازدهم د مردم عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي به خبرنگار پيام ساختمان گفت: براي بررسي اين موضوع که نيکزاد عملکرد بهتري داشته يا آخوندي نخست بايد به بررسي دولت ها بپردازيم چون فضايي که در دوره قبل بهـدیــه مجـلس به دولـت‌است‌. عضو کميسيون عمران خاطرنشان کرد‌: عمده نمايندگان هم عنوان مي‌کردند که چرا وقتي ساختماني فرو مي‌ريزد‌، کسي مسئوليت قبول نمي‌کند‌؟ يا اينکه چرا پروسه کاري تا اين اندازه طول مي‌کشد‌؟ حتي مايل مقصد سرمایه ها پس از کاهش سود بانکی ندارد عضو کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين مطلب که متأسفانه در چند سال اخير نرخ سود بانکي با تورم مطابقت نداشته‌است‌، به پيام ساختمان گفت‌: با کاهش نرخ سود بانکي در راستاي تحقق عدالت اجتماعي و حانگ دولتی بودن بر پیشانی سازمان نظام‌مهندسی ساختمانعضو کميسيون عمران با تأکيد بر اينکه امروزه هر چه مشکلات سر راه نظام‌مهندسي کشور داريم، به دولتي بودن رياست آن باز مي‌گردد، گفت: متأسفانه روساي دولتي هرگز به دنبال نظر اعضا نيستند بلکه به دنبال آن هستند که نظر رئيس‌جمهور و دولت تأمين شود تا در يک دوره ديگر بتوانند رياست سازمان را داشته باشندایران؛ بهشت فرار مالیاتی مسکنارد يک عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي به پيام ساختمان گفت: متأسفانه نظام مالياتي کشور در حوزه زمين و مسکن به دليل نگاه تک‌بعدي به ماليات به‌عنوان يک منبع کسب درآمد، نتوانسته است از ديگر کاخریداران مسکن عجله نکننده ميانه و عضو کميسيون عمران با بيان اين مطلب که بدون ترديد بعد از توافقات نهايي شرکت‌هاي خارجي و بخصوص شرکت‌هاي اروپايي براي سرمايه‌گذاري در ايران مشتاق‌تر مي‌شوند به پيام ساختمان گفت‌: البته اگر احضور زمین خواران در‌ پست‌های کلیدیه مجلس عضو کميسيون اصل 90 مجلس با اشاره به روند کار رفع تصرف از زمين‌هاي ملي ، گفت: طبق برنامه بناست سازمان بازرسي کل کشور از اداره محيط‌زيست در تمامي استان‌ها در مورد زمين‌هاي ملي تصرف‌شده توسط زمفرصت ها و چالش های اقتصاد 94 است يک عضو کميسيون عمران مجلس در مورد عوامل شش‌گانه مؤثر بر اقتصاد آينده ايران به خبرنگار ما گفت: مذاکرات 1+5 برخلاف آنچه گفته مي‌شود، اهميت ندارد، زيرا جامعه‌اي که سه رأس مثلث يعني نيروي کار توامقصدآینده نقدینگی ارزی سرگردانرودخاني‌، عضو کميسيون اقتصادي و نماينده فومن با بيان اين مطلب که دولت در يک سال اخير به خوبي جلوي دلالي و سوداگري را گرفته‌است‌، به پيام ساختمان گفت‌: نوسانات اخير مقطعي است و هيچ گاه افزايش قيمت اپيروزي جمهوري خواهان ، روند تحریم ها و بازار مسکن رم آباد و عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به پيام ساختمان گفت‌: برخلاف آنچه گفته مي‌شود‌، واقعيت اين است که جمهوري خواهان در موضوع سياست خارجي خود با ايران واقع بينانه‌تر از دموکرات‌ها عملبازار مسکــن، بهشت سوداگــرانابراهيمي، عضو کميسيون اقتصادي مجلس در اين مورد مي‌گويد: از ايرادات دولت نبود نظام جامع اطلاعاتي در حوزه املاک است، اين در حالي است که مجلس سيستم کارتکس را به‌عنوان يک سيستم جامع مورد تصويب قرار داد 3 راهکـار رونـق مسکـن اقتصادي و عضو کميسيون تلفيق دوره هشتم در مجلس با بيان اين مطلب که يکي از بهترين راهکارها براي رونق بخشيدن به بازار مسکن ابزارهاي پولي است، به پيام ساختمان گفت: سياست‌هاي پولي مي‌تواند از طريق اثرگذ