عضو کميسيون | پیام ساختمان

عضو کميسيون

عملکرد ساختمانی دولت های دهـم و یـازدهم گروه ساخت وساز : هرکدام از دولت هایی که در رأس کار بوده اند ، نتوانسته اند مشکل صنعت ساخت و ساز و تأمین مسکن مردم را حل کنند . چراکه اصولا یا برنامه ای مدون که مبنای کار قرار بگیرد ، وجود ندارد سهم ناچیز ساختمان از یارانه تولید گروه ساخت و ساز : زمانی که طرح هدفمندی یارانه ها در دولت دهم اجرایی شد ، مقرر گردید 30 درصد عواید ناشی از این طرح به تولید داده شود اما در فاز اول اجرای این طرح خبری از کمک به تولید نبود . سهم ناچیز ساختمان از یارانه تولید گروه ساخت و ساز : زمانی که طرح هدفمندی یارانه ها در دولت دهم اجرایی شد ، مقرر گردید 30 درصد عواید ناشی از این طرح به تولید داده شود اما در فاز اول اجرای این طرح خبری از کمک به تولید نبود . با وعملکرد ساختمانی دولت های دهم و یازدهم گروه ساخت وساز: هرکدام از دولت هایی که در رأس کار بوده اند، نتوانسته اند مشکل صنعت ساخت و ساز و تأمین مسکن مردم را حل کنند. چراکه اصولا یا برنامه ای مدون که مبنای کار قرار بگیرد، وجود ندارد یا هـدیــه مجـلس به دولـت گروه ساخت وساز : قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلی ترین و محوری ترین قانون ساخت وساز در کشور ماست که متأسفانه تاکنون بخش اعظم آن از سوی مسئولان مربوطه اجرا نشده است . علاوه بر این با توجهمقصد سرمایه ها پس از کاهش سود بانکیدر حال حاضر تمام بازار های سرمایه درگیر دو مبحث مهم؛ توافق اولیه در مذاکرات هسته ای و تعیین نرخ سود بانکی هستند و مردم نگران اثرگذاری این دو مؤلفه بر بازار های اقتصادی کشور ازجمله بازار مسکن . متأسانگ دولتی بودن بر پیشانی سازمان نظام مهندسی ساختمانعضو کمیسیون عمران با تأکید بر اینکه امروزه هر چه مشکلات سر راه نظام مهندسی کشور داریم، به دولتی بودن ریاست آن باز می گردد، گفت: متأسفانه روسای دولتی هرگز به دنبال نظر اعضا نیستند بلکه به دنبال آن هایران؛ بهشت فرار مالیاتی مسکناواخر شهریور 93 بود که بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون مالیات بر عایدی مسکن مخالفت کردند و قرار شد این قانون تا شش ماه آینده مسکوت بماند و پس از آن ،این طرح دوباره در کمیسیون عمخریداران مسکن عجله نکننددر حال حاضر دو موضوع؛ پیشنهاد خرید از زبان مسئولان و توافقات اولیه لوزان بر بازار مسکن سنگینی می کند . از یک طرف در روز های اخیر بیشتر کارشناسان و مسئولان حوزه مسکن مردم را برای خرید هر چه زودتر تحرحضور زمین خواران در پست های کلیدیگروه بازار ساختمان: مبارزه با زمین خواری در ایران از سال 1341 کلید خورده است، اما تا امروز به دلیل جدی گرفته نشدن قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع، متأسفانه این پدیده روزبه روز در حال گسترش است. ویلا سافرصت ها و چالش های اقتصاد 94 سال 93 با فراز و فرودهای بسیار در ابعاد اقتصادی رو به پایان است . برای تصمیم گیری فعالان اقتصادی در سال 94 در عرصه کسب وکار، داشتن اطلاعات از عوامل شش گانه مؤثر بر اقتصاد ایران که شامل آینده مذاکراتمقصدآینده نقدینگی ارزی سرگردانگروه بازار مسکن : بازار ارز در یک سال گذشته به دلیل انتظارات خوش بینانه مردم و تغییر سیاست خارجی و اقتصادی دولت توانسته بود با ثباتش ، نقش مهمی در اقتصاد ایران ایفا کند . به طوری که تورم نقطه به نقطهپیروزی جمهوری خواهان ، روند تحریم ها و بازار مسکن با شکست دمکرات ها در انتخابات سنا ، کنگره آمریکا ( مجلس نمایندگان و سنا ) به دست جمهوری خواهان افتاد . جمهوری خواهان که اکثریت کرسی ها را در کنگره امریکا به دست آورده اند ، از محور های اصلی کار شان بازار مسکــن، بهشت سوداگــرانپیش از ورود به اصل بحث، به تعدادی از اظهارنظرهای فعالان و کارشناسان مسکن به شرح زیر توجه کنید: اطهاری: در سال های اخیر، سوداگران در بخش مسکن، بیشترین ساخت وساز را داشته اند که حباب مسکن در تهران 3 راهکـار رونـق مسکـن دولت ابتدای امسال لایحه خروج از رکود را ارائه کرد. در این لایحه به بخش مسکن به عنوان یکی از پیشران های بخش اقتصاد کشور توجه نشان داده شده اما همچنان تغییری در سیاست های دولت برای خروج از رکود این بخ
X