شوراي نگهبان | پیام ساختمان

شوراي نگهبان

ساماندهی پیش فروش ساختمان با وساطت بانک ها درحالی که سایه رکود همچنان بر سر بازار مسکن سنگینی می کند و بسیاری از سازندگان با کسادی فروش روبه رو هستند، همچنان برخی از شرکت های ساختمانی برای پیش فروش واحدهای مسکونی در دست ساخت خود، از طریق تنفله 11 میلیارد تومان نخاله ساختمانیمدت مدیدی است که شهروندان شاهد زباله های ساختمانی رهاشده در کنار معابر و شهرک ها به صورت روزمره هستند . وضعیت نامناسب تخلیه و دپوی نخاله های ساختمانی در حاشیه برخی خیابان ها و ورودی های شهر ها فارغهـزار و یک گره بیـمه کارگران ساختــمانیگروه گزارش: سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین سازمان بیمه گر کشور در حال حاضر علاوه بر 39 میلیون بیمه شده بیش از 800 هزار کارگر ساختمانی را تحت پوشش بیمه دارد، اما به گفته محمد حسن زدا، معاون فنبانوان مشاوراملاک حتماً باید مباشر مرد داشته باشند گروه بازار مسکن: مشاوره املاک اگرچه یک شغل مردانه به حساب می آید اما در تهران گویا زنان بیشتر از مردان به گرفتن پروانه این شغل رغبت دارند. شغلی که البته به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک، زنان
نظام بانكي ربوي نيسترئيس سازمان برنامه و بودجه كشور با اشاره به اينكه فقهاي شوراي نگهبان ملاك قانون اساسي و شرع در اجراي قوانين هستند، بنابراين نظام بانكي ربوي نيست، گفت: مشكلات اقتصاد با دستور حل نمي‌شود، بلكه منطق دارد.خصوصي‌سازي با مدل ليبرالي اجرا شدارند، حتي شوراي نگهبان هم زماني كه بودجه را دريافت مي‌كند و متوجه مي‌شود كاملاً ليبرالي است، باز آن را برخلاف اسلام و قانون اساسي نمي‌داند. رزاقي با طرح اين سؤال كه هدف از خصوصي‌سازي چيست؟ بيان كردتفكيك بخش مسكن از راه و شهرسازي منوط به چابكي وزارت راه و ترابري استي و تاييد شوراي نگهبان، وزارت راه و ترابري با وزارت مسكن و شهرسازي ادغام و وزارت راه و شهرسازي تشكيل شد. حتي در مرحله‌اي تصويب شده بود كه سه وزارتخانه راه و ترابري، مسكن و شهرسازي و ارتباطات و فناوريصنعت و تجارت لازم و ملزوم يكديگر هستند و تفكيك آنها درست نيست به تأييد شوراي نگهبان هم برسد معرفي كابينه دولت دوازدهم بر اساس ساختار جديد خواهد.وقت‌كشي بانك‌ها در لحظه آخربته تاييد شوراي نگهبان نرسيده است. پس در اين شرايط اگر قرار باشد تمديدي اتفاق نيفتد با تعللي كه بانك‌ها در اجراي بخشودگي بدهكاران بانكي انجام مي‌دهند ديگر زمان چنداني براي استفاده مناسب از فضاي ايجاد لزوم اخذ نظربانك مركزي براي اصلاح پوليي و تاييد شوراي نگهبان برسد. ديواندري اظهار داشت: در هر حال مجلس اين اختيار را دارد كه قانون وضع كند، اما اگر بخواهد چنين كاري انجام دهد، به نظرات فني و تخصصي بانك مركزي رجوع مي كند. رييس پژوهشكده پرشد بيش از ۴درصدي بودجه سال آتي وزارت نيرو ي و تاييد شوراي نگهبان، بودجه اين وزارتخانه بيش از سه هزار ميليارد ريال افزايش مي يابد.قاطعيت مجلس براي ايجاد تحول در نظام بانكيجلس است و شوراي نگهبان نيز با آن مخالفت نخواهد كرد. حسين‌زاه‌ بحريني البته مي‌گويد: اگر لوايح دولت به موقع به دست كميسيون اقتصادي مجلس برسد آنها را به طور همزمان با طرح «بانكداري جمهوري اسلامي» بررسيورود مجلس به نگارش برنامه ششم اساسي در شوراي نگهبان جلسات كارشناسي بسياري برگزار خواهد شد.