ساماندهي

مردم از كاهش نرخ سودسپرده نگرانندركزي براي ساماندهي نرخ سود بانكي دنبال مي كند، رفتار سپرده‌گذاران است كه بايد آن را به دقت رصد كرد؛ چراكه در نهايت، آنها هستند كه تصميم مي‌گيرند كه پول خود را به كدام بانك بسپارند و در تداوم آن،كرباسيا ن تحول خواه استسرمايه در ساماندهي وضعيت بدهي هاي كشور مشاهده مي شود. اكرمي گفت: در طول چهار سال گذشته پيشرفت هاي خوبي در نظام مالي ايجاد و دولت با پياده سازي حسابداري تعهدي اطلاعات بهتري از وضعيت دارايي ها وكارد به استخوان سپرده‌گذاران موسسات مالي و اعتباري ورشكستهرد كه كار ساماندهي موسسات اعتباري غيرمجاز به پايان رسيده، اما هنوز اوضاع براي سپرده‌گذاراني كه پيش از اين قلع و قمع شده‌اند، پيچيده است. مراحل تعيين تكليف سپرده‌گذاران و رسيدگي به وضع حساب‌هاي آبزرگترين بانك خصوصي كشور تشكيل مي شودركزي براي ساماندهي اين موسسات غيرمجاز نگراني بسياري از سپرده گذاران در اين خصوص از بين رفته است. هفته گذشته نيز بانك مركزي در راستاي ساماندهي اين موسسات مسئوليت سه موسسه افضل توس، البرز ايرانيان وسامانه ملی املاک و اسکان کشور در نیمه راه گم شد مع‌آوري و ساماندهي اطلاعات مورد نياز براي سامانه، تقريبا بسامان رسيده و نوبت به پايه‌ريزي ساختار اطلاعاتي آن رسيده است كه توسط يكي از شركت‌هاي فعال در اين حوزه در حال انجام است و راه‌اندازي آن در بهارتحول در نوع نگاه دولت به نظام بانکی٬ نقطه عطف طرح اصلاح استاصلاحي را سامان‌دهي بدهي‌هاي دولت و بازارپذير کردن آن‌ها عنوان کرد و گفت: محوريت این بخش با وزارت امور اقتصادي و دارايي است، مشکل شبکه بانکي از دو بعد تنگناي مالي و پايداري مالي بر اقتصاد اثر گذاشتهآغاز همکاری با بانک های بزرگ اروپاییار پول با ساماندهي موسسات غير مجاز، افزايش سرمايه بانک‌هاي غيردولتي، حل‌وفصل مطالبات غيرجاري بانک‌ها، ادغام، اصلاح و بازسازي، تصفيه و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباري و ارتقاي نظارت موثر بر فعاليت بانکمشكل مالي مسئله اصلي توسعه نيافتگي تشكل‌هاكار متولي ساماندهي تشكل‌ها اتاق بازرگاني است. اين اتفاق هنوز رخ نداده است و تشكل‌هاي ما هنوز ملي و فراگير نيستند. اين بند بايد سريع‌تر پيگيري شود. هم‌اكنون بسياري از تشكل‌ها جداگانه در استان‌ها ثبت ميانتقاد شورا از شورااورزي» و «ساماندهي مؤسسات اتومبیل كرايه» را موردبررسی قرار دادند...ادامه این گزارش را می‌توانید در دویست و پنجاه و یکمین شماره هفته‌نامه پیام ساختمان مطالعه کنید.هفته‌نامه پیام‌ساختمان هر شنبه، در روزسرمایه گذاری در تولید علم مدار تشخيص و ساماندهي اولويت‌هاي صنعت كشور و هدايت اين مراكز تأسیس شود.» پایانی بر آشفتگی بلندمرتبه سازی شهریمقررات و ساماندهي نظام ساخت وسازهاي بلندمرتبه گفت: در بحث مقررات شهری و مقررات ناظر بر طراحی و ساخت تجربیات جهانی خوبی وجود دارد و نیاز داریم از آنها استفاده کنیم. مظاهریان گفت: ما نیازمند به روواکنش تشکری به اظهارات شهر فروشي و قانون فروشي محسن هاشمی انتاريوم، ساماندهي رود - دره‌هاي تهران، راه اندازي سامانه اتوبوسراني تندرو (BRT)، ايجاد سراهاي محلات و تشكيل شوراياري‌ها و فراهم آوردن امکان مشاركت مستقيم مردم در تصميم گيري هاي محلي، ارائه خدمات آمومسکـــن و ساختمان درگـــزارش مجری و ناظــر ي، برنامه ساماندهي سكونتگاه‌هاي غيررسمي، برنامه نوسازي و بهسازي مسكن روستايي، بازنگري طرح جامع مسكن، تدوين برنامه ششم توسعه كشور، مسكن اجتماعي، اصلاح نظام مالياتي و يارانه‌هاي بخش مسكن، توسعه نظوزارت راه و شهرسازی در دو سال گذشته چه کرده است؟ست.برنامه ساماندهي سكونتگاه‌هاي غيررسمي به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، در راستاي مطالعات مصوب انجام شده تعداد ۱۰ پروژه در سكونتگاههاي غيررسمي ۱۰ شهر كشور و تعداد ۱۰ محله با همكاري مديريت شهفصل طلايي اجاره و احياي اصل مغفول مسكن اجاره‌اي ده2 قانون ساماندهي مسكن مصوب سال87 به دولت داده است، زمين‌هاي دولتي به قيمت‌ کارشناسی روز براي ساخت آپارتمان‌هاي مسكوني اختصاص مي‌يابد؛ طوري كه سازنده متعهد مي‌شود حداقل بين 5 تا 10 سال اين آپارتمان
رسيدگي به وضعيت بد مسكن هاعلي چگيني، گفت: دولت دوازدهم به طور عام و معاونت مسكن وزارت راه وشهرسازي در مقياس خاص، برنامه 4 گانه اي براي ساماندهي و رسيدگي به وضعيت بد مسكن ها طراحي كرده است.همكاري بانك‌ها براي اجراي بخشنامه ساس پس از ساماندهي بازار غير متشكل، در حال حاضر در تلاشيم از يك سو بازار بين بانكي را تعميق بخشيم و از سوي ديگر اضافه برداشت بانك ها و بدهكاري آنها به بانك مركزي را ساماندهي كنيم. نصيري در پايان ياشفاف‌سازي در نرخ سود سپرده‌هاي بانكيدي در جهت ساماندهي نرخ‌هاي سود خطاب به نظام بانكي منتشر كرده بود. بر اساس اين بخشنامه بانك‌ها موظف بودند بعد از يك فرصت 10 روزه بخشنامه را اجرايي كنند. شروع اجراي بخشنامه كه از شنبه 11 شهريور بود، بانشناسايي تعاوني‌هاي مسكن متخلف در كشورشكل پولي، ساماندهي كنند. * تأسيس بانك تعاون فعلا منتفي است معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تأكيد كرد: بر همين اساس طبق پيگيري‌هاي انجام شده به دليل مسائل كلان اقتصادي، بانك مركزي فعلا مجوز توليد نفت ايران در مرز ۳.۸ ميليون بشكهد بر لزوم ساماندهي هر چه سريعتر ميادين مشترك گفت: اين موضوع در اولويت ماست و اگر در تعامل جهاني مشكلي پيدا نكنيم مي توانيم مشكلات را حل كنيم. وزير نفت در پاسخ به اينكه "چرا مذاكرات براي توسعه ميدانيك انضباط جديد در نظام پولي كشورستورالعمل ساماندهي نرخ هاي سود بانكي ابلاغ شد و سود علي الحساب سپرده ها از شنبه آينده در شعبه هاي كل نظام بانكي عملياتي مي شود. وي گفت: يكي از اولويت هاي بانك مركزي در سال هاي اخير ساماندهي بازار غير چراغ سبز نرخ‌ جديد سود بانكي برای کدام بازارهاست؟زي بعد از ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي برنامه دارد تا انضباط را در بازار پولي كشور حاكم كند.از همين رو در نخستين گام برنامه نظامند كردن نرخ سود بانكي را در دستور كار خود قرار داده است.در واقع بانك مركبانك مركزي اختيارات كافي براي ادغام موسسات نداردم در قبال ساماندهي مؤسسات و بنگاه‌هاي پولي است كه مجوز نهايي از بانك مركزي دريافت نكرده‌اند. اين اقتصاددان با بيان اينكه اين استراتژي براي استمرار حيات موسسات پيشنهاد مي‌شود، تصريح كرد: اين استراتژنفس‌هاي آخر سه موسسه غيرمجازدر حالي رئيس كل بانك مركزي تاكيد داشته كه به زودي وضعيت سه تعاوني اعتباري غيرمجاز را مشخص و ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي را تا مراحل آخر پيش خواهد برد كه ظاهرا تعاوني‌هاي البرز ايرانيان، افضل توس و آرمان (وحدت) سه موردي هستند كه به زودي تعيين تكليف مي‌شوند هر چند كه در اين بين گمانه‌زني‌ها در مورد بانك‌هايي كه قرار است مسئوليت و تعهدات آنها را بپذيرند نيز بسيار است.مشاغلی که تسهيلات ۹ درصدي مي‌گيرند كار براي ساماندهي بيكاران نام برد و داشتن تحصيلات دانشگاهي و عدم گذراندن دوره‌هاي كارورزي را شرط پذيرش در اين طرح دانست. به گفته تهرانيان، فارغ التحصيلاني كه دوره‌هاي كارورزي را بگذرانند از مزاياينقاط ضعف قانون نظام مهندسي بايد برطرف شوده مسئوليت ساماندهي به طرح‌هاي غير عمراني را انجام مي‌دهد. بايد در نظر داشته باشيم كه قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان قانون پايه است. آخوندي گفت: اگر به جاي توزيع كوپن به سمتي مي‌رفتيم كه هر شركت مشکل تازه نظام بانکیمركزي كار ساماندهي اين موسسات و بازگرداندن پول مردم را به عهده گرفته، اما سپرده‌گذاراني كه اندك سرمايه‌اي را جمع‌ كرده‌اند تا بلكه زندگي بگذرانند، دست و دلشان براي سپرده‌گذاري مي‌لرزد. هنوز هم هستنابزارهاي دولت براي تقويت بخش مسكن ۱۴ قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، سازمان بورس و اوراق بهادار موظف به تهيه و تصويب ضوابط و مقررات مورد نياز براي راه اندازي صندوقهاي سرمايه گذاري املاك و مستغلات است. در اين راستا سازمانچرا توليدكننده ماليات بدهد اما مسكن ساز خير؟ارد كه با ساماندهي آنها مي توان درآمد مالياتي دولت را افزايش داد. ماليات بر ساخت مسكن موضوع عجيب و غريبي نيست دكتر تيمور رحماني، پژوهشگر ارشد ماليات مسكن درباره ماليات بر ساخت و ساز گفت: به نظر ۶ دلیل برای مخالفت با تفکیک وزارتخانه‌ها اول براي ساماندهي وضعيت اقتصادي كشور نه تعداد و جنس وزارتخانه‌ها كه در واقع فقدان حضور مديران كارآزموده، با دانش، جوان و پويا در آنهاست. متأسفانه طي 4سال گذشته مشخص شد كه يكي از بزرگ‌ترين بحران‌هاي ا