زمين خواري | پیام ساختمان

زمين خواري

اعلام آمادگی کانون سردفتران و دفتریاران برای همکاری با پلیس آگاهی ناجاكانون سردفتران و دفترياران طي نامه‌اي براي رسيدگي به پرونده هاي زمين خواري در پليس آگاهي ناجا اعلام آمادگي كرد.دست روستــا زير‌تيــغ شـهـرود مسکن‌، زمين خواري و درنتيجه بالا رفتن قيمت زمين شهري‌، نارسايي سيستم برق رساني و حوادث و عوارض ناشي از آنها زندگي را براي بخش مهمي از جمعيت در شهر‌هاي بزرگ دشوار مي‌کند‌. بنابراين عدم کفايتعرض‌های زمین خواران به حریم دریاستر؛ دشمن زمين خواريرئيس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان فريدونکنار اظهار کرد‌: تهيه نقشه‌هاي کاداستر مي‌تواند سهم ويژه‌اي در جلوگيري از زمين خواري داشته باشد‌.فيض الله ذبيحي با بيان اينکه منابع
برخورد جدي تر با موسسات پولي غيرمجازتحت عنوان زمين خواري و دست اندازي به منابع ملي نمايان مي شود و هر بار چهره فساد عوض مي شود و وظيفه ما اين است كه مبارزه ريشه اي و شناسايي و برخورد با كانون ها و گلوگاه هاي فساد و پيشگيري از بروز تخلفااستان تهران بيشترين تصرف غيرقانونيده است تا زمين خواري در كشور به حداقل برسد. معصوم با اشاره به قانون پيش فروش مسكن گفت: قانون پيش فروش مسكن در سال 1388 و آين نامه اجرايي آن در سال 1393 تدوين شد و هرگونه پيش فروش مسكن را در كشور منوطاعلام ورشكستگي ترفندي براي عدم پرداخت معوقات بانكيمعاون اول رئيس جمهور با بيان اينكه موضوع زمين خواري، به عنوان يكي از مظاهر مفاسد اقتصادي است، گفت: جلوگيري از دست اندازي متخلفين به اراضي ملي و طبيعي، از دغدغه هاي مردم و نظام است.