دفتر اسناد رسمي | پیام ساختمان

پرتیراژترین نشریه ساختمان از 1382

دفتر اسناد رسمي

درآمد و هزینه نامتوازن دفترخــانه ها ر شش‌ماهه نخست سال جاري، 7 ميليون و 488 هزار و 920 فقره انواع سند رسمي ( رشد 8 درصدي نسبت به مدت مشابه سال 92 ) در دفاتر اسناد رسمي کشور به ثبت رسيده است.اين اسناد شامل اسناد بيع، صلح، وکالت، اجاره، تقسيم‌نامه، گواهي امضاء و ساير اسناد تنظيمي بوده است. در حال حاضر 7 هزار و 117 دفتر اسناد رسمي، زير نظر سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور فعاليت مي‌کنند،اما اين سؤال مطرح است که آيا ميزان کارآيي اين دفاتر با تعداد و هزينه دريافتي آنها همخواني دارد؟براي بررسي اين موضوع،سراغ مردم و کارشناسان رفتيم :
انصراف۲۶هزار نفراز دريافت وام مسكن يكمت اسناد و دفتر اسناد رسمي است. وي در خصوص شكايت برخي متقاضيان دريافت اين تسهيلات از رؤساي شعب كه خواهان حضور ضامن كارمند رسمي همراه با گواهي كسر اقساط از حقوق براي ضمانت وام در شعبه هستند، تأكيد كر۹ايراد انبوه‌سازان به قانون پيش‌فروشبا ثبت در دفتر اسناد رسمي به نام خريدار كند؛ حال اگر خريدار بعد از يكي دو قسط، بقيه اقساط را پرداخت نكند، فروشنده بابت فسخ قرارداد و استرداد سهم هاي واگذار شده از ملك، ناگزير بايد به مراجع قضايي مراجع